Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
Telefón
031/7802247
E-mail
gymslovga@zupa-tt.sk
Lokalita
Štvrť SNP 1004/34
Gymnázium v Galante začalo svoju činnosť v školskom roku 1945/1946. Vzniklo elokovaním tried z Gymnázia v Trnave pod názvom „Pobočné triedy štátneho gymnázia trnavského v Galante.“ Prvým riaditeľom gymnázia sa stal Dr. Vojtech Cvengroš. Zriaďovateľom školy bol Okresný národný výbor v Galante.
Od 1. januára 1949 dostala škola oficiálny názov Gymnázium Galanta.
V školskom roku 1952/1953 ukončilo svoju činnosť osemročné gymnázium a od 1. septembra 1953 sa začalo vyučovanie v prvých triedach jedenásťročnej strednej školy.

Od 1. februára 1961 boli zriadené prvé triedy Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Galante.
Dňom 1. apríla 1991 Školská správa Bratislava VII zriadila štátnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou a škola dostala názov Gymnázium Galanta.
Trnavský samosprávny kraj vydal zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2002.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prepožičiava našej škole čestný názov „Gymnázium Janka Matúšku Galanta“s platnosťou od 3. júna 2005.
Počas celého obdobia svojej existencie prešla škola mnohými zmenami vyvolanými rôznym smerovaním spoločnosti. Okrem už uvedených míľnikov to v ostatnej histórii bolo najmä vyprofilovanie foriem štúdia. Popri štvorročnom štúdiu, ktoré je určené pre absolventov ZŠ a je organizované podľa školského vzdelávacieho programu so „všeobecným" zameraním, v školskom roku 1991/1992 sme otvorili i osemročnú formu štúdia so zameraním na biológiu a chémiu. Daný typ štúdia umožňuje nadaným žiakom už po ukončení piateho ročníka základnej školy a po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok študovať na škole, ktorá im poskytne úplné všeobecné stredné vzdelanie. Uvedené zameranie však umožňuje dosiahnuť potrebný vedomostný štandard aj v ostatných spoločensko-vedných a prírodovedných predmetoch a absolventi tak môžu študovať na ktorejkoľvek vysokej škole, či uplatniť sa úspešne v praxi. V školskom roku 2017/2018 bola otvorená prvá trieda bilingválneho štúdia so zameraním na nemecký jazyk. Študenti štvorročného i osemročného typu štúdia majú možnosť vybrať si zo širokej ponuky seminárov a cvičení. Tieto im pomáhajú získať vedomosti potrebné pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky i zvládnutie prijímacích skúšok na vysoké školy. V ponuke výučby cudzích jazykov je v súčasnosti na škole anglický jazyk, nemecký jazyk a taliansky jazyk.

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW