Riaditeľ Gymnázia Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda VK - 2023/00/08

Publikované: 26.04.2023 | Naposledy aktualizované 26.04.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava

v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa strednej školy :

Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda
Číslo výberového konania: VK – 2023/00/08

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch
  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • min. 5 rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita
 • vítaná znalosť jedného z cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk)
 • znalosť problematiky štrukturálnych fondov
 • znalosť školskej legislatívy, legislatívy samosprávnych krajov a Zákonníka práce

Požadované doklady a písomnosti (nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní):

 • písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • overený doklad o nadobudnutom vzdelaní (diplom - v prípade získania dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí je potrebné priložiť aj jeho nostrifikáciu)
 • doklad o pedagogickej praxi – min. 5 rokov
 • prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • návrh koncepcie rozvoja školy

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(1.267,50 € - 1.418,50 €).

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Termín podania: do 19. 05. 2023. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

Miesto podania: Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania, názov školy“ a „NEOTVÁRAŤ“..

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na web. sídle: https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov
Ďalšie informácie: tel. 033/5559-353

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW