Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 11.10.2022
Telefón
034/6512713
E-mail
souse@zupa-tt.sk
Lokalita
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

Správy o počiatkoch teoretickej výučby učňov v Senici sa zachovali z 19.storočia. Samostatná učňovská škola s učiteľským zborom vznikla až v roku 1948, kedy do nej nastúpilo 407 žiakov rozdelených do 14 tried. Učebne však nestačili pre všetkých, preto boli prenajaté ďalšie dve. Jedna z nich sa nachádzala v susedstve školy, v hosťovskej izbe hostinca Vidových. V septembri a októbri museli byť učitelia aj cez prestávky v triedach alebo na dvore, pretože nebolo zborovne. Učiteľský zbor tvorili len piati externí učitelia odborných predmetov a prvý riaditeľ učňovskej školy Ján Lesák.

V čase vzniku samostatnej učňovskej školy v Senici sa väčšinou zaškoľovali učni zo súkromných podnikov a remeselníkov v odboroch kovo, drevo, stavebné profesie, predavači, krajčíri, obuvníci, pekári, cukrári, mlynári, mäsiari, sklenári, čalúnnici, sedlári, fotografisti a klobučníčky.

V školskom roku 1951/1952 je v kronike zachytená prvá zmena. Mení sa názov školy na Základnú odbornú školu. Počet učňov stúpal, zriadili sa elokované triedy v Holíči a na Myjave, a preto sa začalo s výstavbou novej budovy školy. Tú otvorili v školskom roku 1964/1965 pre 705 žiakov s 29 triedami a 15 učebňami. Po roku 1970 sa škola stala atraktívnou aj vďaka modernej budove a úprave okolia – do prírodného exteriéru pribudla umelecká práca akademického sochára Petra Paliatku, záhradná plastika Holubica ako symbol mladosti a orientácie školy na všestranné rozvíjanie osobnosti žiaka. Vybudoval sa aj nový športový areál, školská jedáleň a kuchyňa, šatne pre žiakov a ambulancia dorastovej lekárky.

Stredné odborné učilište v tomto období navštevovalo vyše tisíc žiakov, ktorí odborné zručnosti nadobúdali v šiestich strediskách praktického vyučovania. Škola vďaka vysokej kvalite a variabilite práce získala výborné meno, vážnosť a úctu v širokom okolí medzi pedagógmi, rodičmi a žiakmi.

Od školského roka 1991/2000 došlo k novým zmenám. Škola začínala v nových, neznámych spoločenských a ekonomických podmienkach, reagovala na nové požiadavky pracovného trhu, prestavby systému vzdelávania v učilištiach, vytýčila si nové ciele a úlohy výučby a výchovy. K pôvodným odborom pribudli nové, napríklad kozmetička, vlasová kozmetika, obchodný pracovník, kaderník a praktická žena. Od 01. 09. 2008 dostala škola nový názov – Stredná odborná škola v Senici. Zároveň sa začalo s modernizáciou učební a do vyučovacieho procesu sa zavádzajú prostriedky informačno-komunikačných technológií.

Práca v SOŠ Senica však nepredstavuje len teoretické vyučovanie a odborný výcvik. V rámci odborného výcviku škola spolupracuje s uznávanými firmami v regióne aj mimo neho. Žiaci získavajú odborné zručnosti v spoločnostiach COOP Jednota Senica, NAD-RESS Senica, a. s., HÍLEK a spol., a. s., Volvo Group Slovakia, s. r. o., Mercedes Bratislava, Aproxima, s. r. o., Skalica, Svaman spol. s r.o., Myjava, BVS Bratislava a iné.

Veľký dôraz pri práci so študentmi sa kladie na výchovnú stránku. Dôkazom pozitívneho výchovného pôsobenia všetkých pedagogických zamestnancov na našich žiakov sú ich rôzne aktivity, napr. charitatívne akcie ako Nezábudka, Biela pastelka, Kvapka krvi, výmena odborných skúseností pedagogických pracovníkov a študentov školy v rámci projektov Mosty na Moravu, Remeslo má zlaté dno, Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde – poznávanie kultúrnych tradícií. Škola bola v školskom roku 2018/2019 organizátorom aj medzinárodného kola projektu ENERSOL. Medzinárodný projekt Enersol vedie žiakov k ochrane životného prostredia.

O práci školy pravidelne informuje školský časopis, ktorý má už viac ako desaťročnú tradíciu, a web stránky školy, na ktorej sa môžu žiaci, rodičia a verejnosť dozvedieť informácie o škole, aktivitách a projektoch.

Od septembra 2014 má škola školský internát, v ktorom sú ubytovaní študenti všetkých stredných škôl v meste Senica.

Počas svojej existencie škola pripravila tisíce kvalifikovaných odborníkov rôznych profesií. Je málo miest a obcí nášho regiónu, v ktorých nepôsobia naši bývalí absolventi alebo nežijú študenti našej školy.

Riaditelia školy od jej založenia po súčasnosť:

1948 – 1968

Ján L e s á k

1968 – 1970

RNDr. Jozef K a r a s

1970

Jozef H y p k ý

1970 – 1986

PhDr. Margita P e k a r o v á

1986 – 1990

Ing. Ladislav M a r a f k o

1990 – 1991

Ing. Jozef Š k o r ň a

1991 – 2008

Mgr. Roman Š e d i v ý

2008 – 2009

Ing. Karol K u n o v s k ý

2009

Mgr. Libuša O r g o n í k o v á

2009

Mgr. Pavol P a r a d e i s e r

Škola ponúka žiakom ZŠ štúdium v učebných a študijných odboroch s možnosťou pokračovať v štúdiu v nadstavbových odboroch.

 

Študijné a učebné odbory

 

 

2487 H 01 autoopravár – mechanik

3661 H murár

3678 H inštalatér

6444 H čašník, servírka

6445 H kuchár

6456 H kaderník

2964 H cukrár

3675 H mäsiar

2977 H cukrár kuchár

6444 K čašník, servírka

6446 K kozmetik

6442 K obchodný pracovník

 

Nadstavbové študijné odbory

 

6421 L spoločné stravovanie

6426 L vlasová kozmetika

3757 L dopravná prevádzka

3659 L stavebníctvo

3403 L podnikanie v remeslách a službách

3403 L podnikanie v remeslách a službách – externé štúdium

3686 F stavebná výroba

3161 F praktická žena 

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW