Centrum podporných služieb - Vedúci oddelenia prevádzky Číslo výberového konania: VK – 2022/03

Publikované: 10.11.2022 | Naposledy aktualizované 12.12.2022

Číslo výberového konania: VK – 2022/03

Miesto práce:
• Centrum podporných služieb Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• 1.1.2023

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer na dobu určitú do 12/2026

Mzda:
• plat zamestnanca tvorí tarifný plat určený podľa zaradenia do príslušného platového stupňa v 7. platovej triede

+ príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady:
• Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (ekonomického/technického zamerania)

Iné kritériá a požiadavky:
• 5 rokov praxe
• Skúsenosti v oblasti registratúry – Fabasoft
• Skúsenosti v oblasti SPIN
• Skúsenosti v oblasti riadenia prevádzky
• Skúsenosti v oblasti verejného obstarávania
• Vedenie tímu
• Znalosť práce s PC, najmä Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet.
• Presnosť, dôslednosť, analytický typ osobnosti
• bezúhonnosť

Pracovná náplň:
Zabezpečuje plnenie činností oddelenia zameraných na :

• Dopravu úradu
• Údržbu úradu,
• Zabezpečenie čistoty a dezinfekcie úradu
• Pasportizácie, inventarizácie úradu, agenda revízií, odborných skúšok a prehliadok VTZ
• vypracováva návrhy technického rozvoja informačného portálu CPS a TTSK
• vypracovávanie a predkladanie správ o činnosti oddelenia riaditeľovi
• vypracovávanie finančného plánu na prevádzku činností oddelenia
• plynulú prevádzku registratúry a podateľne
• plnenie prevádzkových požiadaviek iných oddelení a odborov úradu

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 30.11.2022. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke

Adresa podania:

Centrum podporných služieb
Starohájska 10
917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 310

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.


Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle www.cpstt.sk/štruktúra/ochrana-osobných-údajov

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW