Manažér kontroly verejného obstarávania – Oddelenie riadenia, koordinácie a kontroly verejného obstarávania

Publikované: 01.04.2022 | Naposledy aktualizované 20.05.2022

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa

Iné kritéria a požiadavky:

 • prax 3 rokov v oblasti kontroly verejného obstarávania, prípadne v obdobnej oblasti
 • znalosť právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania
 • znalosti/skúsenosti z oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov, obchodného práva a zmluvno-
 • záväzkových vzťahov
 • znalosť koncepcií, strategických dokumentov a vykonávacích predpisov v oblasti EÚ a SR
 • bezúhonnosť
 • spoľahlivosť
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie
 • rozhodovacia schopnosť
 • komunikatívnosť
 • sebadôvera
 • zmysel pre detail
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

Pracovná náplň:

 • finančná kontrola procesov verejného obstarávania žiadateľov a prijímateľov projektov
 • poskytovanie konzultácii žiadateľom a prijímateľom projektov v oblasti verejného obstarávania
 • ex-ante kontrola pred vyhlásením VO, ex-ante kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným
 • uchádzačom, ex-post kontrola a kontrola dodatkov ku zmluve
 • kontrola zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní,
 • vypracovanie kontrolného zoznamu z administratívnej finančnej kontroly VO a správy
 • z administratívnej finančnej kontroly VO/ návrhu správy z kontroly VO za oblasť procesov VO
 • spolupráca s príslušným projektovým manažérom o priebehu, výsledkoch a procese VO,
 • výkon finančnej kontroly na mieste
 • komunikácia s ÚVO, PMÚ a orgánmi činnými v trestnom konaní
 • podávanie námietok k procesu VO

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 10.4.2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

        Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW