Odborný referent na Oddelenie projektov

Publikované: 22.04.2022 | Naposledy aktualizované 20.05.2022

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie (min. VŠ II. stupňa)

Iné kritéria a požiadavky:

odborná prax min. 2 roky v oblasti prípravy a implementácie projektov EÚ

bezúhonnosť

samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť

praktické a analytické myslenie

komunikatívnosť

sebaistota

zmysel pre detail

práca s PC – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,...)

Pracovná náplň:

príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektov financovaných zo zdrojov EÚ

zodpovednosť za riadenie procesu implementácie projektov financovaných zo zdrojov EÚ

realizácia a koordinácia projektových aktivít

dohľad nad projektovými činnosťami súvisiacimi s riadením projektu

zabezpečovanie relevantných výstupov projektu

riadenie procesu verejného obstarávania v súlade s rozpočtom projektu a zmluvou o NFP

príprava monitorovacích správ a záverečnej správy

kontrola žiadosti o platbu

komunikácia s riadiacim orgánom

zabezpečovanie informovanosti a publicity projektu

agenda súvisiaca so všetkými procesmi zabezpečujúcimi činnosti Odboru stratégií a projektov

Zoznam požadovaných dokladov:

písomná žiadosť o prijatie do zamestnania

profesijný štruktúrovaný životopis

kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)

čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 25.4.2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW