Odborný referent na oddelenie účtovníctva

Publikované: 02.05.2022 | Naposledy aktualizované 20.05.2022

Kvalifikačné predpoklady:

 • min. úplné stredoškolské vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky:

 • prax v oblasti účtovníctva min. 2 roky
 • výhodou je znalosť postupov účtovania rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov
 • výhodou je znalosť účtovného programu SPIN/iSPIN
 • precíznosť, samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilita
 • praktické a analytické myslenie
 • bezúhonnosť
 • práca s PC – užívateľ, MS Word, MS Excel

Pracovná náplň:

 • účtovanie bankových výpisov, interných dokladov,
 • metodické usmerňovanie zverených rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK,
 • kvartálna kontrola, sumarizácia a predkladanie účtovných výkazov do Štátnej pokladnice za zverené
 • rozpočtové organizácie,
 • koordinácia činností rozpočtových organizácií pri spracovávaní konsolidovanej účtovnej závierky,
 • kontrola konsolidačných formulárov a individuálnych účtovných závierok predložených do registra
 • účtovných závierok za rozpočtové organizácie,
 • vypracovanie prehľadu poskytnutých ochranných pomôcok COVID-19 a ich zúčtovanie,
 • archivácia účtovných dokladov,
 • kontrola a odsúhlasenie zostatkov na účtoch v hlavnej knihe a súvzťažnosti všetkých účtov,
 • zabezpečenie agendy súvisiacej s debetnými platobnými kartami,
 • účtovanie zverených projektov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 11.05.2022

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj

Odbor ľudských zdrojov

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW