Odborný referent - Odbor zdravotníctva

Publikované: 19.04.2023 | Naposledy aktualizované 19.04.2023
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK  
PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta Odboru zdravotníctva

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Mzda:
• základná zložka mzdy 1.100,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo

Iné kritéria a požiadavky:
• znalosť zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve
• znalosť zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
• znalosť zákona č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
• prax s právnymi predpismi v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie výhodou
• prax vo verejnej správe výhodou
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,…)

Pracovná náplň:
• samostatné spracovávanie agendy súvisiacej s prípravou podkladov a pripomienok k legislatívnym zmenám v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie
• príprava stanovísk k implementácii legislatívnych noriem do praxe
• podieľanie sa na realizácii dozoru v rozsahu pôsobnosti odboru zdravotníctva TTSK na poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnych zdravotníckych zariadeniach
• riešenie podnetov a žiadostí doručených na odbor zdravotníctva
• príprava všeobecne záväzných nariadení za účelom ich prerokovania a schválenia Zastupiteľstvom TTSK za Odbor zdravotníctva

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 30.4.2023
Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW