Odborný referent - Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania/Odbor školstva

Publikované: 06.06.2023 | Naposledy aktualizované 06.06.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA

Odborného referenta – Odbor školstva/Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• Hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 300 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy v závislosti
od vykonanej práce

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
• kvalifikačné predpoklady v zmysle § 9 ods. 7 zákona 596/2003:
• minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
• pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy, teda učiteľ strednej školy podľa §20 písm. d zákona 138/2019)

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť,
• znalosť školskej legislatívy (najmä zákony č. 245/2008 Z. z, č. 596/2003 Z. z., č. 61/2015 Z. z.),
• znalosť financovania preneseného výkonu štátnej správy ako aj originálneho výkonu štátnej správy výhodou
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• zmysel pre detail
• práca s PC – pokročilý užívateľ MS Excel, MS Word
• práca s aSc Agendou výhodou, práca s Fabasoftom výhodou
• VP skupiny B
• maďarský jazyk výhodou

Pracovná náplň:
• Metodické usmerňovanie a riadenie stredných škôl,
• Spracovanie štatistických údajov za stredné školy,
• Príprava reportov a prezentácií pre nadriadeného,
• Spracúvanie prehľadov o počte žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK,
• Zabezpečovanie výkonu štátnej správy v 2. stupni vo veciach, v ktorých rozhodol riaditeľ strednej školy (vypracovanie rozhodnutí vo veci odvolania voči rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí žiaka na štúdium, o vylúčení),
• Spracúvanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti školy,
• Výkon kontrolnej činnosti v stredných školách,
• Spracúvanie podkladov pre stratégiu školstva,
• Spracúvanie podkladov pre rozpis prognózy očakávaného počtu žiakov I. ročníka,
• Spracúvanie podkladov pre zmeny v sieti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• potvrdenie o pedagogickej praxi
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 20. 06. 2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW