Odborný referent - Oddelenie účtovníctva

Publikované: 03.03.2023 | Naposledy aktualizované 03.03.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta - Oddelenie účtovníctva

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Počet voľných pracovných miest:
• 1

Mzda:
• základná zložka mzdy 1100 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy do výšky 200 EUR podľa skúseností uchádzača

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• prax v oblasti účtovníctva min. 4 roky
• podmienkou je znalosť postupov účtovania
• výhodou je znalosť postupov účtovania rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov
• výhodou je znalosť účtovného programu SPIN/iSPIN
• precíznosť, samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilita
• praktické a analytické myslenie
• bezúhonnosť
• práca s PC – užívateľ, MS Word, MS Excel

Pracovná náplň:
• metodické usmerňovanie RO v ZP TTSK – školy a školské zariadenia v oblasti zúčtovania transferov a vlastných príjmov organizácií
• štvrťročná kontrola, sumarizovanie a predkladanie na spracovanie do CKS účtovné a finančné výkazy za rozpočtové organizácie – školy a školské zariadenia
• • koordinovanie činnosti rozpočtových organizácií pri spracovávaní konsolidovanej účtovnej závierky a kontrolovanie konsolidačných formulárov predložených do centrálneho konsolidačného systému a individuálne účtovné závierky predložené do registra účtovných závierok za jednotlivé rozpočtové organizácie
• spracovanie konsolidačného balík za Úrad TTSK
• zabezpečovanie archivovania účtovných dokladov
• zabezpečovanie aktualizácie účtovného rozvrhu v zmysle platných právnych predpisov
• mesačná kontrola a odsúhlasenie v hlavnej knihe zostatkov a súvzťažnosti všetkých účtov, o ktorých organizácia účtuje a zabezpečuje odstránenie vzniknutých chýb v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
• účtovanie interných dokladov – predpis k dotáciám (preddavkové, vyúčtovacie)
• účtovanie zábezpekového účtu
• samostatná práca účtovníka na zverených projektoch

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: 15.03.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW