Odborný referent – Technický sekretariát pre Radu partnerstva / SO pre IROP

Publikované: 08.09.2022 | Naposledy aktualizované 08.09.2022

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Počet pracovných miest:
• 3

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1300 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, resp. II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word
• vodičský preukaz B

Pracovná náplň:
Technický sekretariát Rady partnerstva zabezpečuje organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené s činnosťou Rady partnerstva a jej orgánov, a to najmä:
• príprava návrhu programu rokovania a predkladanie ho predsedovi na schválenie,
• koordinácia činnosti komôr Rady partnerstva a tematických komisií na podnet predsedníctva Rady partnerstva,
• zabezpečovanie informovania členov Rady partnerstva o činnosti tematických komisií, ich záveroch, návrhoch a požiadavkách na najbližšom rokovaní Rady partnerstva,
• príprava návrhu uznesení Rady partnerstva,
• zabezpečovanie prípravy a distribúcie materiálov súvisiacich s rokovaním Rady partnerstva,
• organizačne zabezpečovať rokovanie Rady partnerstva,
• príprava a vyhodnocovanie úloh z rokovaní Rady partnerstva a vedenie ich evidencie,
• vypracovávanie zápisnice z rokovaní Rady partnerstva,
• vedenie agendy a zabezpečovanie archivácie dokumentov súvisiacu s ich činnosťou,
• vedenie zoznamu členov Rady partnerstva a zabezpečovanie plynulých komunikačných tokov medzi nimi,
• zabezpečovanie informovania členov Rady partnerstva o činnosti tematických pracovných skupín, ich záveroch, návrhoch a požiadavkách po každom stretnutí tematickej pracovnej skupiny na najbližšie rokovanie Rady partnerstva,
• zabezpečovanie spolupráce s riadiacim orgánom Programu Slovensko,
• v oblasti implementácie projektov integrovanej územnej stratégie poskytovať asistenciu a metodickú výpomoc žiadateľom, osobitne pre integrované územné investície,
• zabezpečovanie administratívneho spracovania nominácií zástupcov, resp. nových zástupcov sociálno-ekonomických partnerov do Rady partnerstva,
• vykonávať ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu, resp. podpredsedov a ostatných orgánov Rady partnerstva
• vedenie evidencie projektov integrovanej územnej stratégie, aktualizovanie zásobníka projektov integrovanej územnej stratégie
• zvolávanie a vedenie regionálnych stretnutí sociálno-ekonomických partnerov
• plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa Odboru SO pre IROP.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 14.09.2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW