Projektový manažér - Odd. implementácie projektov

Publikované: 25.10.2022 | Naposledy aktualizované 10.11.2022

Miesto práce:
• Študentská 16, Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer,

Mzda:
• základná zložka mzdy 1.300 EUR + možnosť dosiahnuť variabilnú zložku mzdy po skúšobnej dobe

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (ekonomický odbor výhodou)

Kvalifikačné predpoklady – špecifické
• prax v oblasti implementácie fondov EÚ min. 2 roky
• znalosť koncepcií, strategických dokumentov a vykonávacích predpisov v oblasti EÚ a SR
• znalosť zákona o účtovníctve
• vítané vodičské oprávnenie – B skupina
• vítaná prax s daným typom realizovaných projektov (investičné projekty, projekty zamerané na IKT…)

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť
• zodpovednosť
• spoľahlivosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

Pracovná náplň:
• zabezpečenie činnosti súvisiacich so schvaľovacím procesom (administratívne overovanie a výber), žiadostí o NFP /projektových zámerov,
• zabezpečenie vypracovania rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP, resp. zastavení konania, alebo zmene rozhodnutia o žiadostí o NFP
• vypracovanie návrhu zmluvy o NFP/dodatku k zmluve o poskytnutí NFP/rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP,
• výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste finančných operácií projektu,
• výkon kontroly výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu,
• evidencia/aktualizácia a sledovanie/vyhodnocovanie údajov zadávaných do ITMS2014+,
• riadenie implementácie projektov, zabezpečovanie riadenia procesov zmenového konania, finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov.
• spolupráca pri kontrole procesov verejného obstarávania z hľadiska vecnej realizácie, vrátane spracovania dokumentácie z procesu kontroly,
• riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni do fázy potreby vypracovania dohody o splátkach/dohody o odklade plnenia/vymáhania finančných prostriedkov, vrátane zadávania povinných údajov do ITMS2014+;

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 28.10.2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW