Projektový manažér – Oddelenie implementácie projektov

Publikované: 18.09.2023 | Naposledy aktualizované 18.09.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Projektového manažéra na Oddelenie implementácie projektov

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Študentská ul.18, Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 350,- EUR

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prednostne ekonomického zamerania

Kvalifikačné predpoklady – špecifické:
• prax v oblasti implementácie fondov EÚ 2 roky alebo 2,5 roka v obdobnej oblasti
• znalosť koncepcií, strategických dokumentov a vykonávacích predpisov v oblasti EÚ a SR
• znalosť zákona o účtovníctve
• vítané vodičské oprávnenie – B skupina
• vítaná prax s daným typom realizovaných projektov (investičné projekty, projekty zamerané na IKT...)

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť
• zodpovednosť
• spoľahlivosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

Pracovná náplň:
• zabezpečenie činnosti súvisiacich so schvaľovacím procesom (administratívne overovanie a výber), žiadostí o NFP /projektových zámerov,
• zabezpečenie vypracovania rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP, resp. zastavení konania, alebo zmene rozhodnutia o žiadostí o NFP
• vypracovanie návrhu zmluvy o NFP/dodatku k zmluve o poskytnutí NFP/rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP,
• výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste finančných operácií projektu,
• výkon kontroly výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu,
• evidencia/aktualizácia a sledovanie/vyhodnocovanie údajov zadávaných do ITMS2014+,
• riadenie implementácie projektov, zabezpečovanie riadenia procesov zmenového konania, finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov.
• spolupráca pri kontrole procesov verejného obstarávania z hľadiska vecnej realizácie, vrátane spracovania dokumentácie z procesu kontroly,
• riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni do fázy potreby vypracovania dohody o splátkach/dohody o odklade plnenia/vymáhania finančných prostriedkov, vrátane zadávania povinných údajov do ITMS2014+.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 20.9.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW