Riaditeľ Odboru informatiky - VK – 2023/00/15

Publikované: 22.09.2023 | Naposledy aktualizované 22.09.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
a v zmysle článku 5 Pracovného poriadku TTSK

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca:
Riaditeľ Odboru informatiky
Číslo výberového konania: VK – 2023/00/15

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1900,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti informatiky

Iné kritéria a požiadavky:
• odborná prax v oblasti informatiky a IT minimálne 3 roky
• prax vo vedení ľudí minimálne 1 rok a dobré organizačné schopnosti
• analytické myslenie
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• komunikatívnosť, silné prezentačné a negociačné schopnosti
• práca s PC na úrovni expert
• bezúhonnosť

Pracovná náplň:
• zodpovednosť za činnosť celého odboru informatiky v rámci spoločnosti a bezpečnosti IT,
• zodpovednosť za vývoj, implementovanie, ladenie a technickú podporu IT riešení,
• koordinovanie, riešenie a odstraňovanie vzniknutých problémov,
• spracovávanie požiadaviek z HelpDesku a nahlásených udalostí,
• procesy súvisiace so zazmluvňovaním a zazmluvňovanie s vhodných dodávateľov a subdodávateľov v rámci svojho pôsobenia
• komunikovanie s objednávateľom, dodávateľmi, subdodávateľmi v rámci svojho pôsobenia
• riadenie, vedenie a hodnotenie podriadených pracovníkov,
• plánovanie rozpočtu odboru, monitorovanie a schvaľovanie výdavkov, navrhovanie požiadaviek na rozpočet a na iné zdroje súvisiace o odborom,
• reportovanie výsledkov vedeniu spoločnosti,
• koordinuje a plní povinnosti podľa platných smerníc pre Kyber a informačnú bezpečnosť a GDPR,
• zabezpečuje implementáciu technických a organizačných bezpečnostných opatrení,
• riadi bežnú prevádzku technických bezpečnostných opatrení,
• navrhuje zmeny a optimalizáciu bezpečnostných riešení,
• zabezpečuje a zodpovedá za prevádzkyschopnosť inštalovanej výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky, počítačovej siete a komunikačných zariadení na pripojenie k internetu, Lan a Wifi pripojení,
• zabezpečuje evidenciu a dokumentáciu zariadení výpočtovej a telekomunikačnej techniky a udržuje ju aktuálnu,
• zodpovedá za vecnú správnosť fakturovaných tovarov, prác a služieb v rámci pôsobnosti odboru
• riadi proces obstarávania výpočtovej a telekomunikačnej techniky a technických zariadení v rámci odboru
• zabezpečuje správu infraštruktúry HW a serverov, aktívnych komponentov úradu,
• dodržiavania Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 13.10.2023 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW