Riaditeľ odboru – Odbor dopravnej politiky

Publikované: 04.01.2023 | Naposledy aktualizované 27.01.2023
Číslo výberového konania: VK – 2023/00/02

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Mzda:
• základná zložka 1 800,- Eur + variabilná zložka mzdy

Iné kritéria a požiadavky:
• odborná prax minimálne 5 rokov, prax na riadiacej pozícii minimálne 2 roky
• prax vo verejnej správe výhodou,
• bezúhonnosť
• komunikatívnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie, zmysel pre detail
• sebaistota, schopnosť zorientovať sa v problematike
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word, MS Power Point

Pracovná náplň:
• riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce zverených organizačných útvarov,
• riadi vypracovanie stanovísk k územným plánom miest a obcí, ich zmenám a doplnkom z hľadiska dopravného riešenia a ochrany záujmov ciest vo vlastníctve TTSK, k rôznym stupňom projektovej dokumentácie pre potreby územného a stavebného konania, vyjadrenia k napojeniu spevnených plôch a účelových komunikácií na pozemné komunikácie II. a III. triedy vo vlastníctve TTSK,
• riadi spoluprácu s Odborom stratégií a projektov a podieľa sa na spracovávaní zmlúv a príprave podkladov v rámci projektov, ktoré sú realizované z finančných prostriedkov EÚ,
• spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy a organizáciami ohľadom pozemných komunikácií vo vlastníctve TTSK a zúčastňuje sa rokovaní s pracovníkmi uvedených inštitúcií,
• rieši požiadavky zo strany občanov a zástupcov miest a obcí TTSK na úseku ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TTSK,
• koordinuje plnenie povinnosti v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyplývajúce z vlastníctva ciest II. a III. triedy,
• v súčinnosti s okresnými dopravnými inšpektorátmi spracováva stanoviská ku kritickým nehodovým lokalitám na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve TTSK,
• podieľa sa na príprave operačného plánu zimnej údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TTSK a zabezpečuje plánovanie, prípravu a výstavbu ciest a križovatiek vo vlastníctve TTSK, podklady k usporiadaniu cestnej siete na území TTSK, v súčinnosti s oddelením nakladania s majetkom rieši majetkovo-právne problémy spojené s vlastníctvom pozemkov pod cestami II. a III. triedy.
• spolupracuje s KIRA n.o. vo veci prípravy, výstavby a rekonštrukcií cyklotrás,
• riadi udeľovanie a odnímanie dopravnej licencie na pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu,
• koordinuje schvaľovanie cestovných poriadkov pravidelnej autobusovej dopravy, posúdenie nadväznosti návrhov cestovného poriadku a jeho zmien v železničnej doprave,
• koordinuje uzatváranie zmlúv o službách s dopravcami pravidelnej osobnej prímestskej autobusovej dopravy, kontroluje ich plnenie,
• koordinuje vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,
• riadi postupnú realizáciu záverov plánu dopravnej obslužnosti kraja,
• vypracováva pripomienky k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti cestnej dopravy a na úseku pozemných komunikácií.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 25.01.2023 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram