Riaditeľ odboru – Odbor riadenia projektov
Číslo výberového konania: VK – 2022/00/18

Publikované: 19.09.2022 | Naposledy aktualizované 19.09.2022

Riaditeľ odboru – Odbor riadenia projektov
Číslo výberového konania: VK – 2022/00/18

Miesto práce:
• Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 800,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• Minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritériá a požiadavky:

• odborná prax minimálne 5 rokov, prax na riadiacej pozícii minimálne 2 roky
• prax vo verejnej správe výhodou
• práca s PC – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,…)
• komunikačné zručnosti
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie

Pracovná náplň:

• koncepčná , koordinačná a riadiaca činnosť v oblasti využívania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a verejných zdrojov
• riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce zvereného organizačného útvaru
• riadenie aktivít súvisiacich s procesom prípravy, administrácie a implementácie projektov
z jednotlivých operačných programov v podmienkach TTSK
• riadenie aktivít súvisiacich s procesom prípravy, administrácie a implementácie projektov z Plánu obnovy a odolnosti v podmienkach TTSK
• riadenie a koordinácia činnosti spojených s procesom verejného obstarávania projektov
• spolupráca s jednotlivými ministerstvami pri príprave nového programového obdobia 2021-2027
• spolupráca s Radou partnerstva TTSK, Technickým sekretariátom pri Rade partnerstva
• komunikácia so zhotoviteľmi stavebných prác, externými poskytovateľmi tovarov a služieb
• zodpovednosť za spracovanie štatistických údajov a vyhodnotenie čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov za oblasť OvZP TTSK
• spolupráca s OvZP TTSK – mapovanie potrieb vo väzbe na implementáciu jednotlivých operačných programov, dotačných schém a grantov

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 11.10.2022 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW