Trnavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca "Riaditeľ odboru - Odbor právny a sťažností"

Publikované: 14.11.2022 | Naposledy aktualizované 12.12.2022

Číslo výberového konania: VK - 2022/00/21

Miesto práce:

    Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:

•       ASAP

Druh pracovného pomeru:

•       hlavný pracovný pomer

Mzda:   

       základná zložka mzdy 1 700,- EUR + variabilná zložka mzdy

Kvalifikačné predpoklady:

•        vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo

Iné kritéria a požiadavky: 

       odborná prax minimálne 5 rokov, prax na riadiacej pozícii minimálne 2 roky,

       samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť,

       komunikatívnosť, silné prezentačné a negociačné schopnosti,

       kreativita,

       práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint,

       bezúhonnosť.

Pracovná náplň:

        zodpovednosť  za riadenie, organizovanie a kontrolu činnosti odboru právneho a sťažností,

        zodpovednosť za správne, včasné a kvalitné plnenie úloh odboru právneho a sťažností,

        posudzovanie aplikácie vydávaných a platných právnych predpisov a poskytuje ich výkladu pre potreby TTSK,

        posudzovanie návrhu takých rozhodnutí a opatrení TTSK, ktoré môžu mať pre TTSK závažné právne dôsledky,

        zabezpečenie právnej spôsobilosť zmlúv so sociálno-ekonomickými partnermi,

        poskytovanie právnych služieb pri právnych sporoch TTSK, poskytovanie právnej pomoc pri vymáhaní finančných pohľadávok,

        zastupovanie TTSK, príp. organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK na súdnych pojednávaniach,

        spolupráca s orgánmi verejnej správy, súdmi, s Orgánmi činnými v trestnom konaní, notármi, s externou advokátskou kanceláriou,

       príprava podkladov, analýz a stanovísk,

        vedenie spisovej agendy,

       príprava a posudzovanie zmlúv a iných právnych dokumentov.

Zoznam požadovaných dokladov:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

profesijný štruktúrovaný životopis,

motivačný list,

kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom),

čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise,

čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 08.12.2022

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania:

Trnavský samosprávny kraj

Odbor ľudských zdrojov

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram