Trnavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca "Vedúci oddelenia - Oddelenie registrácie a financovania sociálnych služieb"

Publikované: 11.03.2022 | Naposledy aktualizované 29.04.2022

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:

prax v riadiacej pozícii min. 1 rok

znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o sociálnych službách“)

znalosť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vodičský preukaz sk. B

bezúhonnosť

samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť

komunikatívnosť

sebaistota

zmysel pre detail

práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

znalosť Aj výhodou

Pracovná náplň:

práce spojené s koordinovaním a riadením oblastí činnosti oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb

spolupráca s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, s obcami, s občianskymi združeniami, dobrovoľníckymi organizáciami a ostatnými subjektmi v sociálnej a spoločenskej sfére

podieľanie sa na príprave a vypracovaní koncepcie rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí v územnom obvode TTSK

podieľanie sa na monitorovaní a vyhodnocovaní plnenia cieľov definovaných v koncepcii rozvoja sociálnych služieb

podieľanie sa na tvorbe a vyhodnocovaní plnenia národných programov a stratégií v oblasti sociálnej starostlivosti

poskytovanie poradenstva a kontrola plnenia podmienok pre zápis do Registra sociálnych služieb na území TTSK podľa zákona o sociálnych službách

zodpovednosť za vypracovávanie zmlúv a dodatkov o poskytnutí finančného príspevku na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby poskytované neverejným poskytovateľom

    metodická činnosť, usmerňovanie a rozhodovanie v oblasti sociálnych služieb na úrovni VÚC

spolupráca s odbormi v rámci Úradu TTSK

poskytovanie odborného poradenstva vo veci poskytovania sociálnych služieb

Zoznam požadovaných dokladov:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

profesijný štruktúrovaný životopis

motivačný list

kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)

čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 04.04.2022 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke

podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj Odbor ľudských zdrojov

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle

https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov


 Poradie uchádzačov  z výberového konania VK-2022/00/08  na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca  „Vedúci oddelenia – Oddelenie registrácie a financovania sociálnych služieb“ 

Dátum konania: 26.04.2022 

Miesto konania: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava 

Výberová komisia menovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja vyhodnotila výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Vedúci oddelenia – Oddelenie registrácie a financovania sociálnych služieb“ ako neúspešné. 

Uchádzač s prideleným číslom 2 vo výberovom konaní neuspel. 

Uchádzači s prideleným číslom 1 a 3 sa výberového konania nezúčastnili. 

Trnava 28.04.2022 

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW