Trnavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie VK 2022/00/12 na obsadenie miesta riaditeľa Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Učňovská 706, Gbely

Publikované: 27.04.2022 | Naposledy aktualizované 20.05.2022

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - min. 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie minimálne prvej atestácie

Iné kritériá a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka
 • práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita
 • vítaná znalosť jedného z cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk)
 • znalosť problematiky štrukturálnych fondov
 • znalosť školskej legislatívy, legislatívy samosprávnych krajov a Zákonníka práce

Požadované doklady a písomnosti (nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní):

 • písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • overený doklad o nadobudnutom vzdelaní (diplom) a doklad o absolvovaní prvej atestácie (v prípade získania dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí je potrebné priložiť aj jeho nostrifikáciu) - doklad o pedagogickej praxi – min. 5 rokov
 • prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti - návrh koncepcie rozvoja školy

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(1.118,00 € - 1.251,50 €).

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Termín podania: do 19. 05. 2022. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní

dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

Miesto podania: Úrad Trnavského samosprávneho kraja Odbor ľudských zdrojov

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania, názov školy“ a „NEOTVÁRAŤ“..

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na web. sídle:

https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Ďalšie informácie: tel. 033/5559-353

Zamestnanecké výhody, benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej správe.

Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.

Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.

Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.

Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.

Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
sunstarflaguserdiamondbriefcase
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram