Vedúci oddelenia – Oddelenie registrácie a financovania sociálnych služieb:

Publikované: 03.01.2023 | Naposledy aktualizované 25.01.2023
Číslo výberového konania: VK – 2023/00/01

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Mzda:
• základná zložka 1400 Eur + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Iné kritéria a požiadavky:
• prax v riadiacej pozícii min. 1 rok
• znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)
• znalosť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• vodičský preukaz sk. B
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word
• znalosť Aj výhodou

Pracovná náplň:
• práce spojené s koordinovaním a riadením oblastí činnosti oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
• spolupráca s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, s obcami, s občianskymi združeniami, dobrovoľníckymi organizáciami a ostatnými subjektmi v sociálnej a spoločenskej sfére
• podieľanie sa na príprave a vypracovaní koncepcie rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí v územnom obvode TTSK
• podieľanie sa na monitorovaní a vyhodnocovaní plnenia cieľov definovaných v koncepcii rozvoja sociálnych služieb
• podieľanie sa na tvorbe a vyhodnocovaní plnenia národných programov a stratégií v oblasti sociálnej starostlivosti
• poskytovanie poradenstva a kontrola plnenia podmienok pre zápis do Registra sociálnych služieb na území TTSK podľa zákona o sociálnych službách
• zodpovednosť za vypracovávanie zmlúv a dodatkov o poskytnutí finančného príspevku na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby poskytované neverejným poskytovateľom
• metodická činnosť, usmerňovanie a rozhodovanie v oblasti sociálnych služieb na úrovni VÚC
• spolupráca s odbormi v rámci Úradu TTSK
• poskytovanie odborného poradenstva vo veci poskytovania sociálnych služieb

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 24.01.2023 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW