Vedúci oddelenia – Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení

Publikované: 07.02.2024 | Naposledy aktualizované 07.02.2024
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Starohájska 10, 917 01 Trnava

v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

a v zmysle článku 5 Pracovného poriadku TTSK

 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca:

Vedúci oddelenia  – Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení

Číslo výberového konania: VK – 2024/00/02

 

Miesto práce:

·       Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

 

Termín nástupu:

·       ASAP

 

Druh pracovného pomeru:

·       hlavný pracovný pomer

 

Kvalifikačné predpoklady:

·       minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

·       pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

 

Iné kritéria a požiadavky:

 

·       odborná prax min. 4 roky, prax na vedúcej pozícii minimálne 1 rok,

·       bezúhonnosť,

·       znalosť legislatívy týkajúcej sa škôl a školských zariadení (vrátane financovania preneseného výkonu štátnej správy),

·       znalosť legislatívy týkajúcej sa školskej samosprávy na úrovni samosprávnych krajov,

·       riadiace schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť,

·       znalosť procesu organizácie školského roka na stredných školách,

·       práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word,

·       práca s aSc Agendou, práca s Fabasoftom,

·       VP skupiny B

 

Pracovná náplň:

·       vedenie oddelenia správy výkonu škôl a školských zariadení,

·       metodické usmerňovanie a riadenie školských zariadení,

·       spracovanie štatistík školských zariadení a koordinácia organizácie školského roka na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK,

·       príprava reportov a prezentácií pre nadriadeného,

·       spracovanie a kompletizácia výkazov, prehľadov o počte žiakov škôl v územnej pôsobnosti TTSK,

·       zabezpečovanie výkonu štátnej správy v 2. stupni vo veciach, v ktorých rozhodol riaditeľ strednej školy alebo školského zariadenia (vypracovanie rozhodnutí vo veci odvolania voči rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí žiaka na štúdium),

·       kompletizácia správ o výchovno-vzdelávacej činnosti školy,

·       organizovanie a výkon kontrolnej činnosti v školských zariadeniach,

·       spracovávanie podkladov pre stratégiu školstva,

·       realizácia a koordinácia EDUzberu,

·       príprava rozpočtov škôl,

·       tvorba plánu výkonov škôl,

·       komunikácia s rezortom a Regionálnym úradom školskej správy.

 

Mzda:

·       základná zložka mzdy 1 500,- EUR + variabilná zložka mzdy

 

Zoznam požadovaných dokladov:

·       písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

·       profesijný štruktúrovaný životopis

·       motivačný list

·       kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)

·       čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

·       čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

 

 

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

 

Termín podania: do 28.2.2024

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

 

Adresa podania:      Trnavský samosprávny kraj

Odbor ľudských zdrojov

Starohájska 10, 917 01 Trnava

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

 

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

 

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

 

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW