Vedúci oddelenia – Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení
Číslo výberového konania: VK – 2022/00/16

Publikované: 25.07.2022 | Naposledy aktualizované 25.07.2022

Miesto práce:
• Trnava

Termín nástupu:
• asap

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 500,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• Minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritériá a požiadavky:
• odborná prax min. 4 roky, prax na vedúcej pozícii minimálne 1 rok,
• bezúhonnosť,
• riadiace schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť,
• poznanie legislatívy týkajúcej sa školských zariadení (vrátane financovania preneseného výkonu štátnej správy),
• poznanie procesu organizácie školského roka na stredných školách,
• poznanie legislatívy týkajúcej sa školskej samosprávy na úrovni samosprávnych krajov,
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word,
• práca s ASC Agendou výhodou, práca s Fabasoftom,
• VP skupiny B

Pracovná náplň:
• vedenie oddelenia správy výkonu škôl a školských zariadení,
• metodické usmerňovanie a riadenie školských zariadení,
• spracovanie štatistík školských zariadení a koordinácia organizácie školského roka na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK,
• príprava reportov a prezentácií pre nadriadeného,
• spracovanie a kompletizácia výkazov, prehľadov o počte žiakov škôl v územnej pôsobnosti TTSK,
• zabezpečovanie výkonu štátnej správy v 2. stupni vo veciach, v ktorých rozhodol riaditeľ strednej školy alebo školského zariadenia (vypracovanie rozhodnutí vo veci odvolania voči rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí žiaka na štúdium),
• kompletizácia správ o výchovno-vzdelávacej činnosti školy,
• organizovanie a výkon kontrolnej činnosti v školských zariadeniach,
• spracovávanie podkladov pre stratégiu školstva,
• realizácia a koordinácia EDU Zberu,
• príprava rozpočtov škôl,
• tvorba plánu výkonov škôl,
• komunikácia s rezortom a Regionálnym úradom školskej správy.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 15.8.2022 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW