VK 2024/00/38 - Vedúci oddelenia verejného obstarávania

Publikované: 18.04.2024 | Naposledy aktualizované 18.04.2024
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Starohájska 10, 917 01 Trnava

v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

a v zmysle článku 5 Pracovného poriadku TTSK

 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca:

Vedúci oddelenia verejného obstarávania

Číslo výberového konania: VK – 2024/00/38

 

 

Miesto práce:

·         Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

 

Termín nástupu:

·         ASAP

 

Druh pracovného pomeru:

·         hlavný pracovný pomer

 

Kvalifikačné predpoklady:

·         vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 

Iné kritéria a požiadavky:

·         bezúhonnosť,

·         odborná prax v oblasti verejného obstarávania min. 4 roky,

·         znalosť platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní a relevantných platných právnych predpisov SR v predmetnej oblasti,

·         zápis v zozname odborných garantov výhodou,

·         preukázanie zrealizovaných zákaziek počas odbornej praxe výhodou,

·         riadiace schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť,

·         praktické a analytické myslenie,

·         komunikatívnosť,

·         práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word,

·         práca s informačným systémom Elektronického verejného obstarávania (IS EVO),

·         práca s Elektronickým trhoviskom,

·         práca so systémom ERANET výhodou,

·         znalosť anglického jazyka výhodou.

 

 

Pracovná náplň:

·         riadenie Oddelenia verejného obstarávania a priamo podriadených zamestnancov s cieľom zabezpečiť plynulý a efektívny proces verejného obstarávania,

·         komplexné zabezpečenie a realizácia jednotlivých fáz procesu verejného obstarávania, vrátane odbornej súčinnosti pri tvorbe návrhov zmlúv, všetkých typov zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác v zmysle platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní a interných predpisov ÚTTSK, vrátane zákaziek financovaných z fondov EÚ,

·         plánovanie obstarávania na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác v súčinnosti s príslušnými vecnými útvarmi ÚTTSK v zmysle účelného a hospodárneho zabezpečenia potrieb ÚTTSK,

·         poradenstvo a metodické usmerňovanie jednotlivých útvarov ÚTTSK a OvZP TTSK v oblasti verejného obstarávania,

·         zabezpečenie elektronickej komunikácie cez certifikovaný elektronický systém so záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania (práca v informačnom systéme IS EVO),

·         sledovanie legislatívnych zmien v rámci verejného obstarávania,

·         plnenie povinností voči Úradu pre verejné obstarávanie, komunikácia s úradom a inými kontrolnými orgánmi,

·         spracovanie interných predpisov a metodických pokynov o verejnom obstarávaní v podmienkach ÚTTSK,

·         spracovanie štatistík a prehľadov verejných obstarávaní.

 

Mzda:

·         základná zložka mzdy 1.800 EUR + variabilná zložka mzdy

 

Zoznam požadovaných dokladov:

·         písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

·         profesijný štruktúrovaný životopis

·         motivačný list

·         kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)

·         čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

·         čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

 

Termín podania: do 09.05.2024

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

 

Adresa podania:      Trnavský samosprávny kraj

Odbor ľudských zdrojov

Starohájska 10, 917 01 Trnava

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

 

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

 

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

 

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW