Zápisnica z VK 2023/00/23 - Riaditeľ odboru financií

Publikované: 23.02.2024 | Naposledy aktualizované 23.02.2024

Z á p i s n i c a

z výberového konania VK-2023/00/23
na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca
„Riaditeľ Odboru financií“

Dátum konania: 09.02.2024 o 10:00 hod.

Výberová komisia bola menovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja v zložení:

Predseda výberovej komisie:
predseda výberovej komisie

Členovia výberovej komisie:
člen výberovej komisie
člen výberovej komisie za Oddelenie kontrolingu Úradu TTSK
člen výberovej komisie za Odbor ľudských zdrojov Úradu TTSK
člen výberovej komisie za ZO SLOVES pri TTSK

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Riaditeľ Odboru financií“ bolo zverejnené dňa 04.12.2023 pod číslom
VK-2023/00/23.

Do výberového konania sa mohli uchádzači prihlásiť v termíne do 27.12.2023, pričom rozhodujúci bol dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja. V stanovenom termíne boli na Úrad TTSK doručené dve žiadosti o zaradenie do výberového konania. Obálky so žiadosťami a požadovanými dokladmi boli otvorené dňa 15.01.2024.

Výberová komisia vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Riaditeľ Odboru financií“ v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa vyhlásených podmienok do výberového konania pozvala uchádzača s č. 1. Uchádzač č. 2 nesplnil kvalifikačné predpoklady a do výberového konania pozvaný nebol.

Výberové konanie pozostávalo z písomnej časti a ústnej časti. Písomná časť pozostávala z otázok v oblasti financií. Na základe úspešnej písomnej časti bol uchádzač prizvaný k osobného pohovoru s členmi výberovej komisie.

Pred uskutočnením výberového konania sa predseda výberovej komisie spolu s ostatnými členmi výberovej komisie dohodol na spôsobe hodnotenia výberového konania. Za písomnú časť výberového konania bolo možné získať max. 15 bodov a za ústnu časť od každého člena výberovej komisie max. 10 bodov. Členovia výberovej komisie osobitne hodnotili splnenie kvalifikačných a ostatných predpokladov uchádzača na výkon uvedenej funkcie. Výberová komisia zároveň stanovila, že na úspešné absolvovanie výberového konania bolo potrebné získať minimálne 39 bodov z celkového počtu 65 bodov.

Predseda výberovej komisie určil za zapisovateľa výberového konania zamestnanca z odboru ľudských zdrojov.

Na základe výsledkov výberového konania a celkového bodového hodnotenia výberová komisia určila nasledovné poradie uchádzačov:

Výsledné poradie
Meno a priezvisko
uchádzača
Ústny pohovor
(max. 25 bodov)
Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky
(max 25. bodov)
Počet bodov písomná časť
Body spolu
(max. 65 bodov)
1. Uchádzač s prideleným číslom 1
23
25
15
63
Nezúčastnil sa VK Uchádzač s prideleným číslom 2
-
-
-
-

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhne predsedovi Trnavského samosprávneho kraja vymenovať na pozíciu vedúceho zamestnanca: „Riaditeľ Odboru financií“: uchádzača s prideleným číslom 1.

 

Trnava 16.02.2024

Zapísal: zamestnanec odboru ľudských zdrojov

 

v.r.
predseda výberovej komisie

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW