Zápisnica z výberového konania VK-2023/00/15

Publikované: 13.11.2023 | Naposledy aktualizované 21.11.2023

Z á p i s n i c a

z výberového konania VK-2023/00/15
na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca
„Riaditeľ Odboru informatiky“

Dátum konania: 06.11.2023 o 10:00 hod.

Výberová komisia bola menovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja v zložení:

Predseda výberovej komisie:
predseda výberovej komisie

Členovia výberovej komisie:
člen výberovej komisie za Odbor ľudských zdrojov Úradu TTSK
člen výberovej komisie za Odbor informatiky TTSK
člen výberovej komisie za ZO SLOVES pri TTSK
člen výberovej komisie za Centrum podporných služieb TTSK

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Riaditeľ Odboru informatiky“ bolo zverejnené dňa 22.09.2023 pod číslom
VK-2023/00/15.

Do výberového konania sa mohli uchádzači prihlásiť v termíne do 13.10.2023, pričom rozhodujúci bol dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja. V stanovenom termíne bola na Úrad TTSK doručená jedna žiadosť o zaradenie do výberového konania. Obálky so žiadosťami a požadovanými dokladmi boli otvorené dňa 23.10.2023.

Výberová komisia vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Riaditeľ Odboru informatiky“ v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa vyhlásených podmienok do výberového konania pozvala jedného uchádzača:
• uchádzač s prideleným číslom 1.

Výberové konanie pozostávalo z ústnej časti. Uchádzač boli prizvaný k osobnému pohovoru s členmi výberovej komisie.

Pred uskutočnením výberového konania sa predseda výberovej komisie spolu s ostatnými členmi výberovej komisie dohodol na spôsobe hodnotenia výberového konania.

Členovia výberovej komisie osobitne hodnotili splnenie kvalifikačných a ostatných predpokladov uchádzača a diskusiu na položené otázky. Výberová komisia zároveň stanovila, že na úspešné absolvovanie výberového konania bolo potrebné získať minimálne 30 bodov z celkového počtu 50 bodov.

Predseda výberovej komisie určil za zapisovateľa výberového konania zamestnanca z Odboru ľudských zdrojov Úradu TTSK.

Na základe výsledkov výberového konania a celkového bodového hodnotenia výberová komisia vyhodnotila, že uchádzači č. 1 dosiahol potrebný minimálny počet bodov:

 

Výsledné poradie

 

Meno a priezvisko

uchádzača

 

Pridelené poradové číslo

 

Ústny pohovor

(max. 25 bodov)

 

Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky

(max 25. bodov)

 

Počet bodov teste

 

Body spolu

(max. 50 bodov)

Uspel vo VK Uchádzač s prideleným číslom 1 1 25 25  

Nerele-vantné

50

 

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhne predsedovi Trnavského samosprávneho kraja vymenovať na pozíciu vedúceho Riaditeľa Odboru informatiky: uchádzača s prideleným číslom 1.

 

Trnava 08.11.2023

Zapísal: zamestnanec odboru ľudských zdrojov

 

v. r.
predseda výberovej komisie

 

 

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW