Register darov

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 18.03.2022

Dary a iné výhody

1. Volený predstaviteľ neprijíma ani nevyžaduje od tretích osôb žiadne finančné ani nefinančné dary a ani iné výhody za činnosti, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcie alebo plnením jeho úloh.

2. Akýkoľvek dar alebo službu, ktoré volený predstaviteľ preberie od tretích osôb v súvislosti s výkonom jeho funkcie, je povinný bezodkladne nahlásiť splnomocnencovi pre etiku, ktorý vedie register darov. Tieto dary sú chápané ako dary venované Trenčianskemu samosprávnemu kraju, stávajú sa majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý ich bude používať ako verejné zdroje a pre verejné účely. To sa nevzťahuje na dary a služby zjavne neprevyšujúce hodnotu 100,00 eur a na ocenenia poskytnuté volenému predstaviteľovi za jeho zásluhy a pri mimoriadnych udalostiach.

3. Volený predstaviteľ nepripustí, aby sa v súvislosti so svojou funkciou dostal do postavenia, v ktorom by bol zaviazaný odplatiť preukázanú službu, zrealizovať protislužbu alebo akúkoľvek inú ponúknutú výhodu, čím by sa narušila objektívnosť a nestrannosť jeho rozhodovania.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram