23. riadne zasadnutie Zastupiteľstva TTSK

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

 23. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) malo dvadsaťjeden bodov. Poslanci na úvod schválili Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2012, ktorý skončil kladným prebytkom.
Bez pripomienok boli predaje prebytočného nehnuteľného majetku v rámci obchodnej verejnej súťaže, prevody vlastníctva nehnuteľného majetku, predaj pozemku, rodinného domu a zámena pozemkov v Šamoríne. TTSK naopak odkúpil pozemky v Smoleniciach pod cestou druhej triedy od obce a združil finančné prostriedky v rámci rekonštrukcie cesty tretej triedy a miestnej  komunikácie vo Voderadoch. Poslanci schválili návrh na realizáciu projektu „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec" v rámci Regionálneho operačného programu. Schválených bolo niekoľko dodatkov - o úhrade nákladov na štúdium v jazykových školách, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internáte, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienkach ich úhrady v zariadeniach školského stravovania a o o spôsobe udeľovania ocenení Trnavského samosprávneho kraja. Oceňovanie sa rozšíri o držiteľov medaily Cyril a Metod – 1150. výročie príchodu vierozvestcov 2013.
Poslanci potom odobrili návrh na schválenie dodatku k Zmluve o partnerstve pre implementáciu projektu „Efektívnejšie klastrové politiky pre Juhovýchodnú Európu", v rámci medzinárodného Operačného programu Juhovýchodná Európa uzatvorenej medzi vedúcim partnerom – talianskym regiónom Marche a Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími partnermi projektu. Bez pripomienok bol aj návrh na schválenie Zmluvy Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 pre projekt Viacročný rámec pre technickú pomoc pre región Trnava. Prešiel aj návrh nominácie členov do orgánov regionálnych rozvojových agentúr za TTSK, ktorým skončilo funkčné obdobie, alebo pracovný pomer, návrh členov orgánov klastrov, ktorých zakladajúcim členom je TTSK  a návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva TTSK týkajúcich sa projektov stredných škôl v pôsobnosti kraja. Schválené boli aj návrhy na termíny rokovania zastupiteľstva a na určenie volebných obvodov, stanovenie počtu poslancov a určenie sídiel obvodných volebných komisií a komisie samosprávneho kraja pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja v roku 2013. Materiál zachováva rovnaký počet obvodov a poslancov ako v predchádzajúcich voľbách.
Na záver zaznelo viacero informácií. Ako prvá odznela informácia  o plnení Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, o príprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016, o daňových príjmoch TTSK za január – máj 2013, o aktualizácii záväzkov NsP, p. o. k 31. marcu 2013, o opravách výtlkov na cestách II. a III. triedy v roku 2013. Nadácia DAR informovala o výročnej správe za minulý rok. " Máme už dlhšie podpísanú zmluvu o spolupráci s centrom Adeli, ktoré pomáha našim občanom. Žiadateľov však bolo viac ako boli naše finančné možnosti, no centrum nám vyšlo v ústrety a budú liečiť  všetkých žiadateľov," povedal predseda TTSK.
Nasledovala informácia o projektových zámeroch a projektoch organizácií v pôsobnosti TTSK a Úradu TTSK a o aktuálnych výzvach na podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky  v rámci programov EÚ. Nasledovali informácie o významných spoločenských podujatiach za obdobie od apríla 2013 do augusta 2013, o rokovaní Rady TTSK, Centrálneho krízového fondu a povodňovej situácii. "Sme pripravení pomôcť tým, ktorí sú oprávnenými žiadateľmi. To sú tí, ktorí boli členmi fondu už minulý rok a boli ochotní zúčastniť sa na pomoci iným. Máme skúsenosti aj so špekulantmi, ktorí si mysleli, že dnes vstúpim, zaplatím päťsto a zajtra si vypýtam tritisíc. Takýchto členovia rady fondy rázne odmietli," informoval predseda TTSK.
Nasledovali plánované dopravné aktivity v rámci medzihraničných projektov, prepojenie Gabčíkovo - Dunaremete a informácia o riešení finančnej situácie v nemocniciach.
"Už sme vyčerpali všetky možnosti a je nevyhnutné spojiť sa pri prevádzkovaní nemocníc s niekým, kto má v tejto oblasti väčšie skúsenosti ako samosprávne kraje. Menoval som odbornú komisiu, ktorá bude aktuálne možnosti analyzovať," povedal Tibor Mikuš.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW