24. riadne zasadnutie Zastupiteľstva TTSK

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

V parlamentnej miestnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa uskutočnilo 24. riadne zasadnutie Zastupiteľstva TTSK.

Poslanci schválili plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2013 až marec 2014 a vyhodnotili 16. kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného nehnuteľného majetku TTSK.

Schválili návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe 17. kola obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže, nájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch a prijali dar spoluvlastníckeho podielu kraja na pozemkoch v k. ú. Skalica. „Rozhodli sme sa, že po voľbách budeme hľadať nový model na prevádzkovanie týchto objektov, nielen prenájom, ale aj partnerstvo s ďalšími subjektmi s cieľom verejného prospechu," povedal predseda TTSK.

Zverili pozemky pod cestami  II. a III. triedy, nadobúdaných do vlastníctva TTSK v rámci registra obnovenej evidencie pozemkov a projektu pozemkových úprav do Správy a údržby ciest TTSK. Vysporiadali okružné križovatky v k. ú. Trnava a prevod komunikácie v k. ú. Holíč do vlastníctva TTSK. Vyradili a odsúhlasili predaj prebytočného hnuteľného majetku TTSK v nájme NsP Dunajská Streda, a.s., NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. a FNsP Skalica, a.s.

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015 sa presunulo na ďalšie zastupiteľstvo. „Filozofiou je upraviť počty tried v školách, aby sme využili a šetrili verejné prostriedky. V minulosti to bolo tak, že školy otvárali toľko tried, na koľko im stačili kapacity a často sa na ne dostali aj žiaci, ktorí tam nepatrili," povedal predseda TTSK.

Schválili dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov TTSK jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení.

Odobrili dohodu o spolupráci na projekte „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Schválili dodatok k Zmluve o partnerstve na účel realizácie projektu SEERISK – Hodnotenie rizík spoločného riadenia katastrof a pripravenosť v podunajskom makro regióne v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa, uzatvorenej medzi vedúcim partnerom – Ministerstvom vnútra, Národným riaditeľstvom pre riadenie živelných pohrôm v Budapešti, TTSK a ďalšími partnermi projektu.

Zaujímavý materiál sa týkal skalickej nemocnice. „Majoritný akcionár sa rozhodol vykryť stratu z minulého obdobia vo výške približne 2,5 milióna eur navýšením základného imania," objasnil predseda TTSK Tibor Mikuš. „Znamená to zníženie podielu kraja z 34 na 22 percent, ak iní akcionári, najmä mestá a obce, rovnako nezvýšia svoje imanie."

Nasledovali viaceré informácie, napríklad príprava a zostavovanie návrhu rozpočtu TTSK na roky 2014-2016, ochrana ciest II. a III. triedy pred nadmernou záťažou nákladnými vozidlami, o opravách výtlkov na cestách II. a III. triedy v roku 2013, volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja v roku 2013, digitalizácii kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK a mnohé ďalšie.

Ivan Krajčovič

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW