Benefity pre UČITEĽOV

Publikované: 23.08.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

Trnavský samosprávny kraj na svojom území dlhodobo zaznamenáva nedostatok pracovníkov vykonávajúcich všeobecne prospešné služby v prospech občanov kraja, a to predovšetkým učiteľov.

Priemerný vek pedagogických pracovníkov sa neustále zvyšuje a preto je potrebné prilákať mladých nadšených a motivovaných učiteľov a vytvoriť tak novú generáciu, ktorá nahradí tú súčasnú.

Za týmto účelom TTSK prijalo všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre špecifické skupiny s cieľom zlepšiť kvalitu výuky na stredných školách na území trnavskej župy.

 

Komu je príspevok určený?

Príspevok majú možnosť získať učitelia a majstri odbornej výchovy.
 

Aká je výška príspevku na bývanie?

Finančný príspevok sa poskytuje vo výške maximálne 150€ mesačne.
 

Na čo je možné príspevok použiť?

Poskytnutú čiastku je možné použiť výhradne na úhradu nákladov spojených s bývaním, a to na úhradu nájomného, splátok úveru na kúpu nehnuteľnosti alebo úhradu energií, vodného a stočného, a pod.
 

Na aké obdobie je príspevok poskytnutý?

Učiteľom a majstrom odbornej výchovy je príspevok poskytovaný na obdobie jedného kalendárneho roka.
 

Kedy možno žiadať o príspevok na bývanie?

O príspevok je možné žiadať priebežne počas roka.
 

Ako požiadať o príspevok?

Pre poskytnutie príspevku na bývanie je potrebné elektronicky alebo poštou, resp. do podateľne Úradu TTSK, doručiť vyplnenú žiadosť spolu s povinnými prílohami.

Učitelia a majstri odbornej výchovy majú povinnosť spolu so žiadosťou predložiť aj nasledovné dokumenty:

  1. potvrdenie o uzatvorení pracovného pomeru so zamestnávateľom pre začínajúcich učiteľov, tj. učitelia a majstri odbornej výchovy maximálne 5 rokov od ukončenia štúdia v pracovnom pomere so strednou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
  2. list vlastníctva preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo zmluvu o nájme, zmluvu o podnájme alebo inú zmluvu oprávňujúcu prijímateľa na užívanie nehnuteľnosti resp. jej časti za účelom bývania. Vzor žiadosti, povinných príloh a potvrdení nájdete v dokumentoch nižšie.
 

Akým spôsobom sa tento príspevok žiadateľovi poskytuje?

Finančný príspevok sa poskytuje mesačne, a to formou refundácie a na základe predloženého vyúčtovania.
 

Akou formou je potrebné príspevok vyúčtovať?

Vyúčtovanie sa predkladá prostredníctvom štandardizovaného formulára, ktorého prílohou sú kópie dokladov preukazujúce použitie príspevku na úhradu nákladov spojených s bývaním.

Bližšie informácie, postup a podmienky poskytovania finančného príspevku na bývanie sú definované vo VZN TTSK č. 73/2021 o poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre špecifické skupiny osôb z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja, ktoré nájdete nižšie v dokumentoch.

 

Dokumenty:

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW