Členské obce a mestá môžu získať dotáciu z Centrálneho krízového fondu, na predchádzanie živelným pohromám pôjde 100-tisíc

V utorok 24. mája 2022 sa v Úrade Trnavského samosprávneho kraja uskutočnilo zasadnutie Rady Centrálneho krízového fondu. V tomto roku má fond 64 členských miest a obcí, ktoré môžu požiadať o dotáciu z prvej výzvy do 17. júna 2022. Prostriedky môžu získať na aktivity zamerané na predchádzanie živelných katastrof spôsobených zmenou klímy na území Trnavského kraja.

„V ostatných rokoch sa aj v našom kraji stretávame s výkyvmi počasia, ktoré spôsobujú nemalé škody na majetku. Výstrahou je pre nás aj ničivé tornádo, ktoré sa pred rokom prehnalo Juhomoravským krajom len niekoľko metrov od našich hraníc. Preto som rád, že sme na rokovaní Rady Centrálneho krízového fondu odsúhlasili vyhlásenie výzvy pre členské obce a mestá na predkladanie žiadostí o dotáciu. Našim cieľom je prispieť celkovou sumou 100-tisíc eur na realizáciu preventívnych opatrení a na adaptáciu na zmenu klímy,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že župa do fondu prispieva alikvotne k príspevku členských obcí a miest. Aktuálne ide o sumu viac ako 76-tisíc eur.

Výzva je určená pre obce a mestá na území kraja, ktoré majú uhradený členský príspevok do Centrálneho krízového fondu na rok 2022. Do programu môžu byť zahrnuté projekty zamerané na výstavbu vodozádržných hrádzok, zelených striech, vodozádržných opatrení súvisiacich s protipovodňovými aktivitami, ako aj napríklad údržba korýt, rigolov a brehov riek vo funkčnom stave, zberné jazierka či vsakovacie pásy. Rovnako sa môžu zapojiť projekty zamerané na revitalizáciu zelených plôch v intraviláne.

Minimálna výška dotácie, na ktorú môže byť uzatvorená zmluva, je 1. 000 eur a maximálna výška dotácie je 3.000 eur, pričom žiadateľ musí zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných, respektíve iných zdrojov vo výške minimálne 25 % z celkovej výšky poskytnutých finančných prostriedkov.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné odoslať poštou na adresu uvedenú vo výzve najneskôr do 17. júna 2022.

V roku 2021 bolo podporených 34 žiadostí miest a obcí o finančný príspevok z Centrálneho krízového fondu v celkovej sume viac ako 96-tisíc eur. Nad rámec výzvy fond schválil príspevok vo výške 5-tisíc eur obci Potônské Lúky na riešenie krízovej situácie prekročenou hodnotou atrazínu v pitnej vode.

Fond vznikol v roku 2009 na základe Memoranda o partnerstve a spolupráci Trnavského samosprávneho kraja a regionálnych združení miest a obcí Trnavského kraja. Pre členské obce a mestá predstavuje de facto poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm či nepredvídateľných udalostí. V rámci vyhlasovaných výziev je možné žiadať aj o príspevok na realizáciu preventívnych opatrení.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW