Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK

Publikované: 10.12.2013/ Aktualizované: 17.05.2022

10.12.2013

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vyhlásilo dňa 14. februára 2012 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektov „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií" v rámci opatrenia 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany.

Trnavský samosprávny kraj vypracoval v rámci vyhlásenej výzvy na podávanie projektov žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu s názvom „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK", ktorý bol v rámci vyhlásenej výzvy na podávanie projektov podaný na riadiaci orgán a následne schválený.

Vďaka schválenému projektu sa zdigitalizuje viac ako desaťtisíc zbierkových predmetov zo šiestich múzeí a dvoch galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, čo z dlhodobého hľadiska predstavuje dôležitý základ pre zvýšenie bezpečnosti zbierok, ako aj ich ďalšie využitie.

Na realizáciu uvedeného projektu získal Trnavský samosprávny kraj z európskych fondov nenávratný finančný príspevok v celkovej výške viac ako 1,5 milióna eur.
Samotná realizácia projektu digitalizácie sa začne v priebehu roka 2013 a ukončená bude najneskôr do leta 2015. V rámci udržateľnosti sa Trnavský samosprávny kraj zaviazal pokračovať v projekte minimálne ďalších päť rokov.

Medzi významné diela, ktoré plánuje Trnavský samosprávny kraj digitalizovať nepochybne patria aj dva obrazy Martina Benku zo Záhorskej Galérie a Jána Mudrocha v Senici.
Cieľom digitalizácie je uľahčenie prístupu k zbierkovým predmetom tak pre odbornú, ako aj laickú verejnosť. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti zbierkových predmetov však bude mať laická verejnosť prístup asi len k tridsiatim percentám zdigitalizovaných predmetov.
Vzhľadom na časovú a technickú náročnosť realizácie digitalizácie zbierkových predmetov, bude proces samotnej digitalizácie realizovaný prostredníctvom externej firmy, ktorá zároveň počas uvedeného obdobia zaškolí odborného pracovníka, ktorý bude v digitalizácii pokračovať aj po skončení projektu.

Prínosom digitalizácie bude aj zriadenie špeciálneho digitalizačného pracoviska v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave, ktoré bude predstavovať centrálne pracovisko pre všetky múzeá a galérie TTSK.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Odkazy na stránky orgánov zabezpečujúce financovanie, koordinovanie a implementáciu projektu:
www.opis.gov.sk - riadiaci orgán
www.informatizacia.sk - sprostredkovateľský orgán.

"Tvoríme vedomostnú spoločnosť"

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend