Druhé zasadnutie Rady Partnerstva

Publikované: 04.03.2016/ Aktualizované: 21.02.2022
04.03.2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 v súlade s §15 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriadilo Radu Partnerstva pre  Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trnavského kraja na roky 2014-2020  (ďalej Rada Partnerstva) vydaním Štatútu a rokovacieho poriadku vo vestníku MPRV SR č. 25/2015 zo dňa 12.11.2015 a menovaním zástupcov členov do tejto Rady Partnerstva.

Dňa 19. februára 2016 sa v sídle Úradu Trnavského samosprávneho kraja konalo
2. zasadnutie Rady Partnerstva.

Zasadnutie  viedol Ing. Tibor Mikuš, PhD. – predseda Rady Partnerstva.

Na zasadnutí Rady Partnerstva boli prítomní zástupcovia subjektov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu Trnavského kraja. Členovia Rady Partnerstva boli informovaní Ing. Antipovovou, koordinátorkou pre RIÚS, o priebehu pripomienkového konania k dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014-2020 a Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014-2020. Rada Partnerstva vzala na vedomie zhrnutie priebehu pripomienkového konania k tomuto dokumentu a zároveň schválila možnosť podávať ďalšie pripomienky prostredníctvom členov Rady Partnerstva v termíne do 29. februára 2016.

Ďalším bodom zasadnutia Rady Partnerstva bolo hlasovanie o dokumente Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014-2020 a Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014-2020. Rada Partnerstva po svojim hlasovaní vydala pozitívne stanoviská k Integrovanej územnej stratégii udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014-2020 ako aj k Regionálnej integrovanej územnej stratégii Trnavského kraja na roky 2014-2020.

V súčasnom období v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prebieha posudzovanie vplyvov strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014-2020 a Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014-2020 na životné prostredie. Súčasťou procesu posudzovania je spracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu, ako i spracovanie odborného posudku a návrh záverečného stanoviska.

Pre čerpanie eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu je nevyhnutnou podmienkou schválenie tohto strategického dokumentu riadiacim orgánom.

Svetlana Majchráková

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW