Fond malých projektov – Záverečná konferencia

Dňa 19. júna 2023 usporiadalo Európske združenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (EZÚS Rába-Dunaj-Váh) záverečnú konferenciu Fondu malých projektov v Šamoríne.

Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda EZÚS RDV, privítal účastníkov a následne vyzdvihol základný cieľ EZÚS RDV podporovať cezhraničnú spoluprácu, ako aj skutočnosť, že sme spoločne naprieč regiónmi a krajinami vytvorili, posilnili a rozvíjali zmysluplné dlhodobé partnerstvá, ktorých výsledkom boli úspešne realizované malé projekty.

Cieľom Fondu malých projektov bolo posilniť cezhraničnú sociálnu súdržnosť prostredníctvom podpory spolupráce na miestnej úrovni, zároveň je účinným prostriedkom rozvoja komunít a dlhodobej cezhraničnej spolupráce. Jeho realizácia pokrýva širokú škálu cieľov, pričom zlepšuje kvalitu života v našich regiónoch. Zdôraznil, že máme za sebou niekoľkoročné obdobie, na ktoré mali výrazný dopad opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou COVID-19, nakoniec sa nám však spoločne podarilo obnoviť rozličné pamiatky, vybudovať detské ihriská, fitnes parky, pútnické trasy, náučné chodníky, a realizovať ďalšie aktivity, ako sú napríklad workshopy a tábory.

"Ambíciou EZÚS Rába-Dunaj-Váh je zapojiť sa v budúcnosti čo najväčšieho počtu projektov, aby tak aj v nasledujúcich rokoch zabezpečilo ďalšie možnosti rozvoja regiónu a nové pracovné príležitosti pre obyvateľstvo, a zároveň prispelo k budovaniu pozitívnych nadnárodných vzťahov," zdôraznil Jozef Viskupič.

András Štefánik, zástupca odboru cezhraničných programov Interreg Ministerstva zahraničných vecí a obchodu, počas slávnostného otvorenia adresoval, že EZÚS RDV je v popredí rozvoja cezhraničných vzťahov nielen ako predkladateľ projektov, nakoľko sa Zoskupenie v uplynulom období zveľaďovaním cezhraničných väzieb prostredníctvom riadenia Fondu malých projektov vo veľkej miere pričinilo aj o rozvoj regiónu. V súvislosti s výsledkami vyzdvihol dôležitosť akčného plánu zamestnanosti a Fondu malých projektov, a poukázal aj na úskalia posledných rokov. "Máme za sebou náročné obdobie, ale projektoví partneri programu slovensko-maďarskej spolupráce a inštitúcie zapojené do jeho implementácie preukázali ukážkovú vytrvalosť na slovenskej aj maďarskej strane. Pod krídlami EZÚS Rába-Dunaj-Váh sa schéma Fondu malých projektov pre západnú programovú oblasť stala aktívnou a úspešnou súčasťou rozvoja regiónu. Členovia Zoskupenia prostredníctvom EZÚS vytvárajú hodnoty na regionálnej aj bilaterálnej úrovni, a sú dobrým príkladom pre ostatné regióny," zdôraznil András Štefánik.

Programový manažér sekcie programov cezhraničnej spolupráce Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jakub Kubáň zdôraznil, že účelom podujatia je venovať náležitú pozornosť výsledkom Fondu malých projektov dosiahnutých v západnej časti slovensko-maďarského pohraničia, a zároveň vyjadriť vďaku všetkým, ktorí prispeli k jeho realizácii. Nenahraditeľnú úlohu pri tom zohralo EZÚS Rába-Dunaj-Váh, ktoré spolu s organizáciou Via Carpatia pôsobiacou vo východnej programovej oblasti v podstate vybudovalo štruktúru fondu od základov. Poďakovanie patrí aj všetkým ostatným orgánom a organizáciám zapojeným do implementácie, ako sú Riadiaci orgán a Spoločný technický sekretariát, zodpovedné za riadenie a podporu Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, Programová kancelária Széchenyi a Úrad Trnavského samosprávneho kraja, ktoré zabezpečovali prvostupňovú kontrolu projektov; a v neposlednom rade, samozrejme, prijímatelia malých projektov, ktorých záujem a aktivita sú nevyhnutným predpokladom úspešného fungovania Fondu malých projektov.

Podľa pána Kubáňa je Fond malých projektov nenahraditeľným nástrojom programu Interreg, ktorého cieľom je prelomiť miestami odstrašujúcu bariéru byrokracie a právnych či administratívnych prekážok, ktoré so sebou cezhraničný charakter projektov neraz prináša. Pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko na roky 2014-2020 bol tento nástroj novinkou, ktorá síce nesplnila očakávania vo všetkých svojich prvkoch, v prihraničnom regióne však jednoznačne zohráva opodstatnenú úlohu, preto bude Fond malých projektov naďalej pokračovať aj v období 2021 – 2027, avšak už v obnovenej podobe.

Csilla Veres, vedúca Spoločného technického sekretariátu Programu spolupráce Interreg VI-A Slovenská republika – Maďarsko, ocenila úspechy Fondu malých projektov dosiahnuté v programovom období 2014 - 2020 a porovnala ich s predstavami týkajúcimi sa implementácie pripravovaného Fondu malých projektov pre programové obdobie 2021 - 2027. Okrem toho v krátkosti priblížila aktuálne výzvy na predkladanie projektov Interreg HUSK v dotknutom území.

Ing. Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV, vyhodnotila činnosť Fondu malých projektov (2016-2023). Poukázala na fakt, že z 352 prijatých žiadostí sa v uplynulom období realizovalo 126 projektov (31 za PO1 + 95 za PO4), čo predstavuje spoluprácu vyše 270 organizácií. V rámci PO4 bolo zorganizovaných 383 komunitných a spoločenských podujatí (mestské a obecné dni, festivaly folklóru, ľudového a tradičného umenia, remeselné programy, športové podujatia, súťaže, odborné konferencie, študijné cesty), na ktorých sa zúčastnilo 40 718 osôb. Ročný počet návštevníkov kultúrnych, prírodných a pamiatkových objektov a atrakcií v rámci PO1 dosiahol hodnotu 82 880. Aj tieto údaje svedčia o tom, že FMP oslovil mimoriadne veľký počet ľudí.

Po príhovoroch prijímatelia malých projektov v krátkosti predstavili svoje úspešné projekty v nasledujúcich oblastiach: basketbalové hry prispôsobené jednotlivcom so zdravotným postihnutím, krízový manažment, zachovávanie tradícií, gastronómia, sociálna spolupráca, rehabilitácia, práva detí a bezpečné online vzdelávanie, kajak a kanoe, sociálne inovácie, kultúrne dedičstvo, rozvoj cestovného ruchu, cyklistika a bylinková komunitná záhrada.

Ing. Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV, predstavila budúce aktivity Fondu malých projektov (2023-2027) a kritériá pre podávanie žiadostí. Zdôraznila, že zámerom je podporiť realizáciu projektov s výrazným cezhraničným charakterom.

V tomto období budú medzi oprávnené aktivity spadať festivaly, kultúrne podujatia, športové podujatia, odborné konferencie a programy, ako aj detské a mládežnícke tábory. Celkovo bude možné na  území západného pohraničného regiónu zrealizovať malé projekty v hodnote takmer 6,45 miliónov EUR. Finančná podpora z EFRR predstavuje 80% celkového rozpočtu malého projektu, ku ktorému prijímatelia prispejú z vlastných zdrojov v pomere 5% (HU) alebo 8% (SK), závislosti od výšky národného spolufinancovania.

Došlo k zníženiu administratívnej záťaže a redukcii kritérií, pričom bude vyžadovaný menší počet dokumentov a uplatňovaný zjednodušený postup.

Informácie o spôsobe podávania žiadostí o finančnú podporu a hodnotiacom postupe, ako aj celý balík dokumentov k podávaniu žiadostí budú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke Fondu malých projektov pre západnú programovú oblasť na jeseň 2023.

Na záver podujatia sa v rámci programového prvku "Malý projekt v praxi" uskutočnila návšteva podcastového štúdia Fóra inštitútu pre výskum menšín v Šamoríne, zriadeného v rámci Fondu malých projektov.

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW