Nová webová aplikácia o kvalite ovzdušia

Publikované: 12.02.2021/ Aktualizované: 22.02.2022
Práve zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok (ZL) v ovzduší negatívne vplývajú na zdravie ľudí, dlhodobé vystavenie vedie k ochoreniam obehovej a dýchacej sústavy, až po predčasné úmrtie. Niektoré ZL vstupujú do chemických reakcií, pri ktorých vznikajú iné toxické látky a aj tieto majú nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie. Znečistenie ovzdušia nevplýva na všetkých ľudí rovnako – medzi citlivé skupiny obyvateľstva patria starí a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) poskytuje dôkazy o spojení medzi expozíciou znečistenia ovzdušia a vznikom civilizačných ochorení.

Automatická monitorovacia stanica (AMS) monitoruje koncentrácie niektorých ZL a následne Slovenský hydrometeorologický ústav ich vyhodnocuje. Na Slovensku máme rozmiestnených  40 AMS, pričom ich počet sa v rámci projektu Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia rozšíri na 52. Na území Trnavského samosprávneho kraja sa nachádzajú štyri (AMS), a to v  mestách Trnava - Kollárova ulica, Senica - Hviezdoslavova, Sereď – Vinárska a v obci Topoľníky – Aszód, EMEP. V  Trnave, na Kollárovej ulici je umiestnená AMS na parkovisku pri železničnej stanici, v bezprostrednej blízkosti svetelnej križovatky ako typ mestskej dopravnej stanice. Táto AMS zabezpečuje kontinuálny monitoring kvality ovzdušia a umožňuje sledovať namerané koncentrácie ZL PM₂,₅ PM₁₀ a (prachové častice atmosférického aerosólu), NOշ (oxid dusičitý), NOₓ (oxidy dusíka), CO (oxid uhoľnatý), benzén a benzo(a)pyrén.

V tejto súvislosti predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom testovaciu verziu novej webovej aplikácie dnesdycham.sk. Webová aplikácia poskytuje používateľom informácie o aktuálnom stave ovzdušia na Slovensku prostredníctvom interaktívnej mapy. Mapa obsahuje farebné body, ktoré predstavujú jednotlivé AMS. Dáta sú v aplikácii prevádzané do indexu kvality ovzdušia.  Index kvality ovzdušia má súhrnne a zrozumiteľne informovať širokú verejnosť o kvalite ovzdušia prostredníctvom farebnej a slovnej škály. Užívateľ webovej aplikácie sa ďalej dozvie o odporúčaniach v súvislosti s úrovňou znečistenia, o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí, o smogovej situácii, o plánovaných a realizovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia a o možnostiach zapojenia verejnosti do procesu prípravy opatrení.

Webová aplikácia je výstupom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie, predovšetkým z vykurovania domácností tuhým palivom a z cestnej dopravy. V Trnavskom samosprávnom kraji pôsobia dve manažérky kvality ovzdušia (MKO), Marta Bejdáková (TTSK) a Katarína Mičáková (MŽP SR.)
Viac informácií o projekte ako aj kontakty na MKO nájdete na www.populair.sk

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW