Odkaz vierozvestcov Cyrila a Metoda dnešku

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

Trnavský samosprávny kraj, Trnavská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Matica slovenská pripravili v Zrkadlovej sieni Divadle Jána Palárika konferenciu Odkaz vierozvestcov Cyrila a Metoda dnešku, na ktorej s hodnotili aktivity jubilejného obdobia 2012 – 2013.

Konferenciu otvoril predseda TTSK Tibor Mikuš. Okrem iného pri hodnotení uplynulého roka skonštatoval: „Môžeme povedať, že sme si dôstojným spôsobom uctili 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie."

Predseda TTSK potom prečítal pozdravné príhovory osobností spoločenského kultúrneho, cirkevného a politického života.  Konferenciu pozdravil rad osobností – prezident SR Ivan Gašparovič, predseda vlády SR Róbert Fico, pápežský nuncius Svätej stolice na Slovensku Mons. Mário Giordana, Ján Chryzostom kardinál Korec, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a minister kultúry SR Marek Maďarič. Ako posledné boli v zastúpení pracovníkmi cirkevných úradov prečítané pozdravy arcibiskupa Jána Oroscha a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Miloša Klátika.

Na záver otvorenia konferencie odznelo literárne a hudobné pásmo študentov Gymnázia Jána Hollého v Trnave a zboru Cantica nova.

V pracovnej časti konferencie ako prvý vystúpil rektor Trnavskej univerzity Marek Šmíd s príspevkom Vlastenectvo a vzdelávanie vo svetle odkazu svätých Cyrila a Metoda. Prednášku rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda na tému Význam odkazu sv. Cyrila a Metoda pre rozvoj vzdelanosti prečítala prorektorka Dagmar Valentovičová. Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč nazval svoj príspevok Matica slovenská ako jeden z dedičov cyrilo-metodskej tradície v oblasti kultúry a vzdelávania. Historik  Matúš Kučera prednášal na tému Veľká Morava medzi východom a západom a riaditeľ Poštovej filatelistickej služby Slovenskej pošty Martin Vančo prednášal o podobizniach sv. Cyrila a Metoda na platidlách a poštových ceninách Slovenskej republiky. Riaditeľ Gymnázia Jána Hollého v Trnave František Klotton hovoril o minulosti  ako základu prítomnosti a budúcnosti, archeológ Peter Baxa prednášal o Kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch a farár Pavol Zemko o oživení tradícií. Okrem vystupujúcich sa konferencie zúčastnil rad osobností, medzi nimi bol aj predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Kraj okrem predsedu TTSK zastupovali podpredsedovia József Kvarda, Zdenko Čambal, Augustín Hambálek a hlavný kontrolór TTSK Ľudovít Daučo.

Ivan Krajčovič

RESUMÉ

 

     Hlavný zmysel  kresťanskej, kultúrnej a spoločenskej misie vierozvestcov Cyrila a Metoda  vidíme v zjednotení kresťanov v duchu byzantskej kresťanskej  tradície. Sila zjednocovacieho procesu sa prejavila  v spoločenskej, hospodárskej a právnej oblasti tým, že pôsobením vierozvestcov a ich žiakov sa ustálilo na Veľkej Morave  civilné právo a zjednotili sa svetské zákony. Ťažiskom cyrilo-metodskej misie sa teda stal celkový vnútorný vývoj a napredovanie  spoločnosti. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa sa stal preklad evanjelia do staroslovienčiny, jazyka zrozumiteľného  domácemu obyvateľstvu.  Cyrilo-metodskú tradíciu preto považujeme za  hybnú silu našich národných dejín. Cyril a Metod svojou misiou položili základy slovanskej kultúry. Ich mená sa spomínajú v preambule Ústavy Slovenskej republiky, na Slovensku je im zasvätených takmer 80 kostolov. Ich meno nesú štyri  univerzity v Trnave, Nitre, Skopje a Veľkom Tarnove, ako aj ďalšie inštitúcie. Cyrilo-metodská tradícia na začiatku 21. storočia však nie je iba spomienkou na históriu. Pôvodným zámerom  Roku Cyrila a Metoda bolo oživiť spoločenský život aktivitami rôzneho zamerania cez prizmu kresťanského odkazu sv. Cyrila a Metoda. Naplánovali sme ako spoluorganizovať takmer 200 podujatí. Dnes konštatujeme:

    Naša prvá konferencia (2012), Kalendárium podujatí 2012-13 a konkrétne výzvy zaznievajúce na našich podujatiach a v našich médiách priniesli svoje ovocie – mestá a obce, kultúrne inštitúcie, školy, autority z verejného a spoločenského života odpovedali zorganizovaním takmer 200 ďalších, nám známych podujatí. Zároveň môžeme konštatovať, že cyrilo-metodské dedičstvo pôsobilo pozitívne nielen na posilnenie  vlastenectva a vzdelávania v súčasnosti, ale aj na vedecké a univerzitné bádanie a pedagogickú činnosť.  V tomto zmysle odkaz vierozvestcov Cyrila a Metoda treba vnímať ako aktuálne a živé korene myslenia a kultúry na Slovensku. S uspokojením môžeme zhodnotiť, že pôvodný zámer sa podarilo naplniť. Našou spoločnou úlohou však zostáva potreba zachovať cyrilo-metodskú tradíciu ako živú súčasť nášho života. Budeme pracovať na tom, aby sa veľké mená, miesta a symboly stali trvalou súčasťou nášho spoločenského života, ale najmä súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých stupňoch škôl.

      Výsledkom aktivít jubilejného Roka Cyrila a Metoda nie je teda len naše upriamenie sa na propagovanie významných dejinných udalostí a  cyrilo-metodskú tradíciu, ktorou  sme sa programovo zaoberali v posledných dvoch rokoch. Podstatné je, že sme prispeli  k zvýšeniu kultúrneho a duchovného povedomia našich obyvateľov. A to je základom predpokladu, že  sme dospeli  v súčasnom období  duchovnej stagnácie a úpadku aj k istej mravnej obrode a k vzkrieseniu odkazu solúnskych bratov v našom každodennom konaní. Odkaz sv. Cyrila a Metoda bude žiť, ak sa o to postaráme my sami. Treba odovzdať mladým ľuďom skutočné kultúrne a národné povedomie, vrátane hodnotných vecí v Trnave a mestách nášho kraja. K tomuto vyzývame všetkých, ktorí vlastnia potenciál tohto druhu – samosprávu, školy, univerzity, múzeá, kultúrne inštitúcie. Poznanie našich koreňov umožňuje ich život teraz aj v budúcnosti. To je úloha v zmätku dnešnej doby mimoriadne naliehavá.

     Účastníci konferencie sa nádejajú, že skutky, ktoré sme v tomto roku vykonali na pripomienku slávnej histórie, stanú sa medzníkom nášho myslenia a konania a ostanú spomienkou v našich srdciach na veľké dni, ktoré sme prežili. Semeno, ktoré z toho vzišlo, prinesie veľkú úrodu v záujme zachovania tradícií tohto národa.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW