Pokračujeme v budovaní silného cezhraničného európskeho regiónu

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

Predsedovia regiónov a primátori miest centrope sa opäť stretli, tentoraz  v Modre, na Politickej rade cezhraničného regiónu štyroch krajín,aby zhodnotili rozvoj spolupráce za ostatný rok napĺňaním Stratégie centrope 2013+

 V tomto roku sa začalo obdobie, v ktorom sa spolupráca  rozvíja prostredníctvom vlastných aktérov, kapacít  a zdrojov financovania,t.j. bez podpory Európskej Únie. Toto obdobie, po skončení multilaterálneho projektu Centrope Capacity  vychádza však z desaťročných skúseností, ktoré  vytvorili  silnú základňu pre širokú sebestačnú spoluprácu partnrov vo všetkých štyroch kľúčových  oblastiach.

Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, povedal:   „Silná vízia politikov, vytvoriť v strednej Európe  región  spájajúci štyri krajiny  bez hraníc, sa po desiatich rokoch  stáva realitou. Takéto stretnutia Politickej rady,ako je dnešná konferencia,   pomáhajú región  centrope spoločne plánovať aj realizovať, vo všetkých kľúčových oblastiach .

Azda  najdôležitejšou prioritou všetkých partnerov je spoločné plánovanie dopravnej infraštruktúry,pretože vytvára základné podmienky pre rozvoj celého regiónu centrope.Dnešná Politická rada sa  dohodla na vytvorení   spoločného riadenia mobility centrope . Iba týmto spôsobom sa  dá zabezpečiť fungujúca a plynulá doprava v regióne.

Aby sa región centrope  stal  vyhľadávanou európskou turistickou destináciou, musí byť známy. K zviditeľňovaniu značky chceme využiť  spoločne vytvorený webový nástroj  www.tourcentrope.eu jeho masívnym rozširovaním. Zároveň sa budeme usilovať  o rozvoj turistickej vodnej dopravy špeciálne v podunajskom území „

Jozsef  Kvarda ,pod predseda Trnavského samosprávneho kraja, na konferencii  zastupujúci  rotujúce slovenské predsedníctvo  centrope  povedal: „Vychádzajúc  zo skúseností  trnavského samosprávneho kraja v oblasti cezhraničnej spolupráce považujeme za najvhodnejšie smerovanie  pre ďalší  vyvážený rozvoj  centrope, založenie medzinárodného združenia pre územnú cezhraničnú spoluprácu - EZÚS. Takýto spoločný subjekt  bude zabezpečovať  všetky ciele, ktoré boli postavené v Stratégii centrope 2013+.Zároveň sa stane silným partnerom pre diskusiu s národnými vládami  ale rovnako aj v Bruseli.

Trnavský samosprávny kraj je jedným zo zakladateľov  Európskeho zoskupenia územnej spolupráce   (EZÚS) Rába-Dunaj-Váh  spolu aj s ďalším centrope partnerom , maďarskou župou  Gyor-Moson-Sopron a ďalšou župu Komárom-Estergom. Na  základe skúseností z tohto inovatívneho nástroja  cezhraničnej spolupráce  chcem založenie EZÚS centrope odporučiť  a podporiť".

Hlavné priority stanovené Politickou radou centrope

Téma A Implementácia centrope Stratégie 2013+

Stratégia centrope  2013+ zastrešuje dlhodobé ciele spolupráce vo všetkých štyroch kľúčových oblastiach. Jej napĺňanie zabezpečujú Akčné plány, ktoré definujú konkrétne ciele, kroky a nástroje pre spoločný rozvoj.

 • Hlavné ciele  Akčného  plánu Infraštruktúra sú : vytvorenie rýchlej a plynulej dopravnej infraštruktúry a dostupných uzlov silných a rozvinutých koridorov a tiež  efektívna  a hustá škála služieb cezhraničnej verejnej dopravy.
 • Politická rada dohodla na vytvorení  účinného systému cezhraničnej spolupráce poskytovateľov dopravy a odborníkov v oblasti prepravy v rámci Riadenia mobility centrope. Zároveň sa Politická rada bude aktívne zasadzovať o rozhodnutia o investície do dopravnej infraštruktúry na európskej úrovni.

 

 • Akčný plán Turizmus si stanovil za hlavný cieľ zviditeľniť región centrope pre domácich a zahraničných turistov.

Kľúčovou výzvou 1je podpora branducentrope s využitím existujúcej centrope platformy, turistický portál www.tourcentrope.eu

 • Politická rada sa dohodla, že všetci verejní partneri  centrope, ako aj ich  partnerské organizácie pracujúce v oblasti turizmu a kultúry budú zviditeľňovať značku  centrope  prostredníctvom portálu www.tourcentrope.eu  na svojich domovských  webstránkach  a tiež na relevantných marketingových nosičoch a aktivitách

 

Klúčovou výzvou 2 sa stáva rozvoj vodnej dopravy v regióne centrope.

 • Partneri sa dohodli na vytvorení pracovnej skupiny zloženej z vodných dopravcov a subjektov cestovného ruchu, ktorej úlohou bude podpora trvaloudržateľnej mobility a rozvoja turizmu v podunajskom území.

 

 • Akčný plán pre Vedomostný región si definoval ako hlavné  ciele:  umožniť spoluprácu a posilniť marketing vedomostného regiónu.

Partneri Politickej rady sa dohodli, že budú podporovať definovanie a rozvoj sľubných výskumných a inovačných oblastí, kde má cezhraničná spolupráca význam.

Klúčovou výzvou je spoločný marketing centrope – znalostného regiónu, rozvíjajúcej sa lokality pre priame zahraničné investície.

 • K tejto výzve sa partneri dohodli, že budú aktívne a v celom rozsahu  podporovať spoločnú propagáciu vedomostnej lokality  centrope

 

 • Cieľom Akčného  plánu  Ľudský kapitál je zjednodušiť vznik vzdelanej a mobilnej pracovnej sily. Je k tomu nevyhnutné  učiť sa jazyky susedných zemí a potrebná  spolupráca inštitúcií, zaoberajúcich sa integráciou cudzincov
 • Partneri politickej rady  sa dohodli , že sa budú snažiť podporovať vzdelávacie inštitúcie, aby rozširovali ponuky výučby jazykov našich susedov.

Dohodli sa aj na vytvorenísiete inštitúcií, zaoberajúcich sa integráciou cudzincov, s cieľom spolupracovať

Téma B      Vizia pre centrope:  Inštitucionalizácia

 

Pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja, uľahčovanie a rozširovanie cezhraničnej spolupráce v centrope je nevyhnutné riadenie na profesionálneja vysoko kvalifikovanej úrovni.

 • Preto sa Politická rada centrope rozhodla, že pre ďalšiu etapu spolupráce bude najvhodnejším krokom desaťročnú iniciatívu  verejných partnerov inštitucionalizovať.

Založenie medzinárodného spoločného subjektu prinesie požadovanú vysokú kvalitu riadenia spolupráce partnerov a v konečnom dôsledku aj lepší rozvoj regiónu centrope.

V priebehu najbližšieho roka sa pripravia všetky kroky, potrebné pre inštitucionalizáciu.

 

Téma C    Program pre rok 2014

 

Pre budúci rok 2014,v ktorom bude Česká republika predsedníckou krajinou pre centrope,

si českí partneri (mesto Brno a Juhomoravský kraj), ktorístanovili hlavné ciele:

Zachovanie základnej operatívnej štruktúry, marketing, projektové zámery pre jednotlivé oblasti v kontexte operačných programov EU (OP Dunaj, OP Central europe)a vytvorenie koordinačnej platformy pre inštitucionalizáciu

 • Politická rada  súhlasí s Programom  centrope pre rok 2014 a bude ho podporovať.

 

Verejná   centrope  konferencia 

Víno patrí medzi  USP v regióne centrope. Práve v jesenných mesiacoch sa konajú známe a obyvateľmi obľúbené „Vínne cesty"  na Slovensku,v Českej republike, Rakúsku aj Maďarsku.

Vína z centrope regiónu  vyhrávajú v súčasnosti veľa cien na renomovaných svetových súťažiach. Je preto prirodzené a potrebné, aby sa  téme Víno ale možno ešte viac vinohradníctvu venovala centrope konferencia. Jej cieľom bola  diskusia o možnostiach  podpory vinohradníctva  v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku a nakoniec na  Slovensku.

Rovnako sa konferencia venovala  podpore vinárskych produktov z pohľadu turizmu ale hlavne vytváraniu spoločných turistických vinárskych produktov v regióne  centrope.

Partneri sa zhodli na potrebe  podpory  a pomoci vinohradníkom v regióne, so vzájomnou  výmenou skúseností  v regióne centrope

Partneri budú hľadať možnosti pre spájanie  turistických   vinárskych  produktov  s cieľom vytvárať spoločnú ponuku vinárskych balíčkov.

 

Podujatie je organizované v spolupráci s projektom RECOM SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská Republika – Rakúsko 2007-2013

Závery Politickej rady  centrope budú dostupné na webovej stránke

www.centrope.com

 

Slovenský dom Centrope

Tatiana Mikušová

domcentropy@gmail.com

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW