Pozvánka na 4. Riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Publikované: 25.04.2018/ Aktualizované: 21.02.2022
Predseda Trnavského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zvoláva

 
4. Riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja,
ktoré sa uskutoční 25. apríla 2018 (streda) o 13.00 h v Trnave v zasadacej miestnosti Úradu TTSK na Starohájskej ulici 10
 
Program:
 1. Kontrola plnenia uznesení z 3. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.32/2018/4)
 2. Návrh na zmenu uznesenia č. 714/2013/24 zo dňa 4.9.2013 – Okružné križovatky v k.ú. Trnava – vysporiadanie majetkových vzťahov (materiál č.33/2018/4)
 3. Prevod pozemku parc.č. 6078/4 s výmerou 327 m2 v k.ú. Štefanov do vlastníctva manž. Lukáčových (materiál č.34/2018/4)
 4. Návrh zástupcov Trnavského samosprávneho kraja do Výborov pre otázky zamestnanosti
 5. Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Vlastivedného múzea v Galante (materiál č.36/2018/4)
 6. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 1/2018 „Podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže"
 7. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 2/2018 „Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov"
 8. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 3/2018 „Podpora športových aktivít a mládeže"
 9. Návrh na schválenie financovania projektu Strednej odbornej školy, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica - „Fašiangy, Turice, Veľká noc bude ..." v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ Fond malých projektov (materiál č.40/2018/4)
 10. Návrh na schválenie spolufinancovania realizácie projektu „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec" z rozpočtu TTSK (materiál č.41/2018/4)
 11. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec, Kaštielska 46, 930 28 Okoč – Opatovský Sokolec (materiál č.42/2018/4)
 12. Návrh na schválenie Dohody o partnerstve medzi partnermi projektu „The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority Axis 1 (Fond malých projektov pre západnú časť programového územia – Prioritná os 1)" v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (materiál č.43/2018/4)
 13. Návrh na schválenie Dohody o partnerstve medzi partnermi projektu „The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority Axis 4 (Fond malých projektov pre západnú časť programového územia – Prioritná os 4)" v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (materiál č.44/2018/4)
 14. Zámer na vytvorenie Múzea slobody slova v obci Veľká Mača – v dome, v ktorom žili Ján Kuciak a Martina Kušnírová (materiál č.45/2018/4)
 15. Informácie
  15.a. Informácia – Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2018 (materiál č.46/2018/4)
  15.b. Informácia o daňových príjmoch TTSK za január - marec 2018 (materiál č.47/2018/4)
  15.c. Informácia o obnovení činnosti Združenia SK 8 (materiál č.48/2018/4)
  15.d. Informácia o Krízovom štábe Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.49/2018/4)
  15.e. Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 15.03.2018 programového obdobia 2014 - 2020 (materiál č.50/2018/4)
 16. Rôzne
 17. Interpelácie
 
Mgr. Jozef Viskupič

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW