Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja do roku 2030 bol verejne prerokovaný, čoskoro bude predložený na schválenie zastupiteľstvu

V pondelok 23. januára 2023 sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja pre roky 2023 až 2030 (PHRSR TTSK). Na podujatí bola odprezentovaná aj správa o hodnotení tohto strategického dokumentu z pohľadu vplyvu na životné prostredie (SEA). Strategickým dokumentom sa budú zaoberať aj krajskí poslanci na jednom zo svojich najbližších zasadnutí.

„Našou víziou je moderná, všestranne rozvinutá a konkurencieschopná župa, ktorá svojim obyvateľom ponúka služby najvyššej kvality. Prírodné, kultúrne aj ľudské zdroje chceme využívať tak, aby skvalitnili život obyvateľov, a zároveň ochránili životné prostredie. Dlhodobo sa snažíme približovať ku klimatickej neutralite a zachovávať biodiverzitu. Tieto ciele chceme dosiahnuť prostredníctvom napĺňania nového programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ide o kľúčový dokument, ktorý na základe dát nastavuje priority v horizonte roka 2030. Ich realizácia sa predpokladá najmä z európskych zdrojov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

PHRSR TTSK je základný dokument regionálneho rozvoja, ktorý bol vypracovaný v súlade s prioritami Agendy Organizácie spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 2030 a Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030. Do procesu jeho tvorby vstupovali svojimi podnetmi a projektovými zámermi obce a mestá, a tiež sociálno-ekonomickí partneri pôsobiaci v kraji. Konštruktívna spolupráca sa prejavila na vysokej kvalite a odbornej úrovni dokumentu.

Realizáciou PHRSR TTSK sa predpokladá zvýšenie kvality životného prostredia, a tiež podmienok na všestranný rozvoj samosprávneho kraja. Na dosiahnutie cieľov PHRSR TTSK v rokoch 2023 až 2030 sa  počíta  s investíciami  v odhadovanej hodnote 2,5 miliardy eur. Návrh predpokladá kontinuálny medziročný nárast objemu financií, ktorý je určený na hospodársky a sociálny rozvoj kraja. Veľká časť z nich má pochádzať z európskych zdrojov.

Dokument zároveň tvorí základ pre vznik Integrovanej územnej stratégie TTSK do roku 2027. Po jej schválení bude rada partnerstva dohliadať na jej plnenie, a to prostredníctvom implementácie vybraných projektových zámerov v objeme 112,3 mil. eur z Operačného programu Slovensko. Podľa špecifických cieľov zadefinovaných v PHRSR TTSK bolo vytvorených sedem tematických pracovných skupín (Hospodárstvo a výskum, Doprava, Sociálna infraštruktúra, Zdravotnícka infraštruktúra, Vzdelávanie, Kultúra, cestovný ruch a šport, Životné prostredie a pôdohospodárstvo).

Navrhované opatrenia, aktivity a projekty neinvestičného charakteru sú zamerané na zvyšovanie kvality života vrátane duševného zdravia obyvateľov Trnavského kraja. Pôjde o rozvoj inkluzívnej občianskej spoločnosti, či zachovávanie kultúrneho a prírodného bohatstva územia.

Viac informácií je dostupných na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-trnavskeho-samospravn-2.

Tvorba Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2023 – 2030 bola realizovaná v rámci projektu SMART región TTSK, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram