Technická škôlka

Publikované: 27.09.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Úradu TTSK organizoval dňa 25.9.2018 v aule SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava  prezentáciu akreditovaného programu s názvom „Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní".  

Projekt tzv. „Technická škôlka" sa plánuje realizovať v rámci zavedenia integrovaného systému vzdelávania v Trnavskom kraji. Prezentácie sa zúčastnili pozvaní riaditelia resp. učitelia databázou vybraných ZŠ a MŠ v územnej pôsobnosti Trnavského kraja, ktorým bol predstavený model fungovania tzv. „Technickej škôlky" a odprezentované praktické poznatky a skúsenosti z tohto projektu p. PaedDr. Vierou Grohovou, riaditeľkou Spojenej školy, Letná 34, Poprad.

V projekte „Technická škôlka" sa hravou formou primeranou vekovým možnostiam detí podporuje a rozvíja technické myslenie, tvorivosť, manuálna zručnosť a komunikačné zručnosti.

 

Zúčastnení riaditelia/učitelia MŠ boli zároveň oboznámený s možnosťou  kontinuálneho vzdelávania s názvom Technikou hrou pre učiteľov materských škôl, ktoré je naplánované na január 2019 a bude ho realizovať Štátny pedagogický ústav v Bratislave. Hlavný cieľ aktualizačného vzdelávania je prehĺbenie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov, ktoré sa viažu na témy z oblasti techniky v rámci vybraného obsahu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016). Vzdelávanie, realizované prezenčnou formou v celkovom počte 40 hodín, bude pozostávať z teoretickej časti (10) hodín a praktickej časti (30) hodín.

Po úspešnom ukončení vzdelávania bude absolventom priznaných 10 kreditov.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend