Trnavská župa pri tvorbe rozpočtu Divadla Jána Palárika v Trnave aplikovala metódu Zero Based Budgeting

Trnavský samosprávny kraj sa rozhodol otestovať metódu Zero Based Budgeting(ZBB). Aplikoval ju v Divadle Jána Palárika v Trnave, ktoré je príspevkovou organizáciou župy. Cieľom projektu bolo identifikovať výhody, ako aj úskalia rozpočtovania s nulovým základom vo verejnej správe.

„Vedenie župy sme preberali s cieľom zvýšiť transparentnosť, zefektívniť hospodárenie a rozhodovať sa na základe dát. Úrad a jeho organizácie sme doslova otvorili ľuďom a verejnej kontrole, pričom sme vo viacerých oblastiach aplikovali aj inovatívne a nekonvenčné riešenia, ktoré sú známejšie v súkromnej sfére. V tomto prípade sme sa bližšie pozreli na našu najväčšiu inštitúciu, ktorou je Divadlo Jána Palárika v Trnave. Modelové rozpočtovanie od nuly sa nám ako zriaďovateľovi osvedčilo. Sprehľadnilo vzťah medzi cieľmi a výdavkami, ktoré sú potrebné vynaložiť na ich dosiahnutie. Ukázalo nám, že aj to je jedna z ciest, ktorá dokáže priniesť vyššiu hodnotu za peniaze, čo považujem za mimoriadne dôležité, a to tak z pohľadu efektívneho využívania verejných zdrojov ako aj v kontexte aktuálnych kríz,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Na začiatku procesu tvorby rozpočtu metódou ZBB bolo definovanie plánu, cieľov a krokov k ich uskutočneniu na nasledujúci rok. Prínosom postupu bolo podrobné vyčíslenie príjmov a výdavkov na jednotlivé aktivity. Cenné je najmä získanie pohľadu na rozpočet z hľadiska cieľov a ocenenie jednotlivých krokov a postupov, ktoré vedú k ich dosiahnutiu. Rozširuje sa totiž okruh otázok, ktoré sa pri tvorbe rozpočtu otvárajú. Metóda ZBB vyžaduje vyššiu mieru zainteresovanosti a spolupráce zástupcov všetkých úsekov organizácie, čo ponúka bližší pohľad na jednotlivé procesy. To však so sebou prináša negatíva v podobe časovej a personálnej náročnosti, čo limituje použitie metódy vo verejnej správe.

„Príprava rozpočtu metódou ZBB v inštitúcií verejného sektora bola pre nás veľkou výzvou. Pohľad na činnosť inštitúcie touto optikou rozšíril naše obzory a ponúkol nám možnosť vnímať proces rozpočtovania efektívnejšie a hospodárnejšie. Dovolím si povedať, že kladne ovplyvnil naše zmýšľanie pri tvorbe budúcich rozpočtov bez ohľadu na to, akou metódou budeme postupovať,“ skonštatovala Júlia Virágová, poverená riadením Odboru financií Úradu TTSK.

V budúcnosti plánuje župa zaradenie tejto metódy medzi svoje manažérske nástroje a zváži rozšírenie okruhu organizácií, v ktorých bude aplikovaná. Napriek náročnosti tohto prístupu  je jeho významným prínosom lepšie pochopenie príjmovej a výdavkovej časti jednotlivých aktivít Úradu TTSK a župných organizácií.

Brožúra o tvorbe rozpočtu Divadla Jána Palárika v Trnave metódou ZBB je dostupná na https://trnava-vuc.sk/financie/zero-based-budgeting/

Zero Based Budgeting je prístup k tvorbe rozpočtu „od nuly“. Je to metóda rozpočtovania, pri ktorej sa alokujú zdroje na základe dôležitosti a prínosu jednotlivých aktivít v organizácií. Pri každej položke sa najskôr skúma jej oprávnenosť a súvis s niektorou z aktivít organizácie, pretože žiadna z nich nie je pridaná do rozpočtu automaticky.

V prvotnej fáze musia byť zadefinované ciele, ktoré sa majú v danom roku dosiahnuť, tiež aké aktivity a činnosti sa budú vykonávať. Následne sa potom pre každý cieľ hľadá ekonomicky najvýhodnejšia forma realizácie. Každá aktivita, ktorá má byť zahrnutá do plánu, musí byť identifikovaná a zdôvodnená.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW