Trnavská župa vyzýva verejnosť na predloženie návrhov na udelenie ocenenia TTSK

Publikované: 05.03.2020/ Aktualizované: 22.02.2022

Trnavský samosprávny kraj podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 48/2019 o spôsobe udeľovania verejných ocenení Trnavského samosprávneho kraja oceňuje jednotlivcov a kolektívy, ako aj osoby in memoriam, ktoré prispeli k rozvoju TTSK a k šíreniu jeho dobrého mena.

V tejto súvislosti vyzývame občanov Slovenskej republiky na podávanie návrhov na udelenie ocenenia Cena Trnavského samosprávneho kraja, ktoré je verejným ocenením pre jednotlivcov a kolektívy za osobitný prínos k rozvoju TTSK, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, či za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, a to najmä: 

  1. pedagógom za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, za dlhoročnú obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, na úseku vedy, starostlivosti o deti, mládež a šport a za prácu a výsledky celoštátneho a medzinárodného významu, ktoré šíria dobré meno TTSK, 
  2. pracovníkom v odvetví kultúry a jednotlivcom a kolektívom aktívne pôsobiacim v odvetví kultúry za celoživotnú prácu, za mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti kultúry, vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti a za prácu a výsledky regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry v TTSK,
  3. jednotlivcom a kolektívom v oblasti športu za mimoriadne výsledky v oblasti športu a za reprezentáciu TTSK,
  4. zdravotníckym pracovníkom v kategóriách lekár, sestra, zdravotnícky asistent a iný zdravotnícky pracovník za mimoriadne výsledky dosiahnuté v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v riadení a organizácii zdravotníckych zariadení a za celoživotnú prácu,
  5. jednotlivcom a kolektívom aktívne pôsobiacim v oblasti sociálnej starostlivosti  za celoživotnú prácu, za mimoriadne výsledky regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu, ktoré prispievajú k rozvoju a k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb v TTSK, 
  6. jednotlivcom a kolektívom v odvetví dopravy, za celoživotnú prácu a príspevok k rozvoju kvality služieb v TTSK,
  7. jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj občianskej spoločnosti v TTSK.

Návrhy môžu podať poslanci Zastupiteľstva TTSK, poslaneckých klubov, komisií zastupiteľstva, tiež mestských a obecných zastupiteľstiev v TTSK, predstavitelia občianskych združení, humanitárnych, kultúrnych, cirkevných, umeleckých, vedeckých, vzdelávacích, podnikateľských, vedeckých a športových inštitúcií a občania SR.

Nominácie je potrebné zaslať na vyplnenom tlačive, ktoré tvorí prílohu Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 48/2019 o spôsobe udeľovania verejných ocenení Trnavského samosprávneho kraja spolu s odôvodnením návrhu a vyplneným Súhlasom na spracovanie osobných údajov v termíne do 31. marca 2020 na adresu: Odbor analýz a verejných politík, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, alebo priamo do podateľne úradu.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend