TTSK sa pridal k iniciatíve Európskeho výboru regiónov Cohesion Alliance

Publikované: 11.02.2021 | Naposledy aktualizované 22.02.2022

Trnavský samosprávny kraj sa 3. februára 2021 pridal ku Cohesion Alliance, v preklade Združeniu pre súdržnosť. Táto iniciatíva Európskeho výboru regiónov zdôrazňuje rolu územných samospráv pri posilňovaní súdržnosti, udržateľnosti a odolnosti Európy.

„Chceme sa intenzívnejšie podieľať na zlepšovaní európskej územnej spolupráce. V najbližšom období bude kľúčová dobrá koordinácia nových nástrojov obnovy
a odolnosti so štrukturálnymi fondami. V tejto súvislosti vítam, že budeme mať významnejšie slovo pri implementácii európskych peňazí v našom kraji,“
uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Združenie presadzuje, aby v novom programovacom období bola silná a efektívna kohézna politika Európskej únie dostupná pre všetky regióny. Jej cieľom by malo byť vynaloženie finančných prostriedkov na zmenšovanie ekonomických, sociálnych a územných rozdielov.

Pri lepšej koordinácii európskych politík by mal byť uplatňovaný princíp „zdola nahor“, ako aj zásady partnerstva, viacúrovňového riadenia a miestne orientovaného prístupu. To zahŕňa zapojenie sociálno-ekonomických partnerov do navrhovania a vykonávania politiky súdržnosti, digitálnej transformácie či adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy.

Vyhlásenie združenia doteraz podpísalo vyše 12000 jednotlivcov, 120 regiónov,
135 miest a obcí i 50 regionálnych zoskupení.

Európsky výbor regiónov je poradný orgán Európskej únie, ktorý tvoria zástupcovia všetkých 27 členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni. Výbor sa formou stanovísk vyjadruje k aktuálnym politickým a legislatívnym návrhom s dopadom na regionálnu a miestnu úroveň. Slovenskú delegáciu tvorí deväť stálych členov a rovnaký počet náhradníkov. Trnavský samosprávny kraj je reprezentovaný podpredsedom Józsefom Berényim a predsedom Jozefom Viskupičom.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend