Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Vlastivedného múzea v Galante

Publikované: 19.01.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

19. 1. 2018 – TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava 

v zmysle  § 5 ods.1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  
                         
 
 
 
 
 
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE  
na obsadenie miesta
 
RIADITEĽA KULTÚRNEHO ZARIADENIA
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8
VK-2018/00/01
 
 
Kvalifikačné predpoklady: 
- vysokoškolské vzdelanie II . stupňa  
- prax v oblasti kultúry minimálne 5 rokov
 
Ostatné predpoklady: 
- občianska bezúhonnosť 
- aktívne ovládanie štátneho jazyka (slovom a písmom) 
- práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet) 
- riadiace a organizačné schopnosti, flexibilita 
 
Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou riaditeľa (hodnotiteľná časť): 
Písomná časť: 
- znalosť príslušnej legislatívy v odbore  
- znalosť legislatívy samosprávnych krajov 
 
Ústna časť: 
- schopnosť používať jeden z cudzích jazykov – anglický, nemecký, ruský na konverzačnej úrovni 
- prezentácia koncepcie rozvoja Vlastivedného múzea v Galante  v r. 2017-2022 
 
Požadované doklady a písomnosti*: 
- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní 
- štruktúrovaný profesijný životopis 
- motivačný list 
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní (diplom)
- doklad o praxi v oblasti kultúry (min. 5 rokov)
- výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace 
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 
- predloženie písomného materiálu - Koncepcia rozvoja  Vlastivedného múzea v Galante 
 
Termín podania: do 19. 2. 2018 
(rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja)  
 
Adresa podania:
Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Odbor  ľudských zdrojov a miezd 
Starohájska 10 
917 01 Trnava 
 
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu, alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením: „NEOTVÁRAŤ – VK-2018/00/01 – Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Vlastivedného múzea v Galante"
 
Ďalšie informácie na tel.č.: 033/5559350
 
* Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh, môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. 
 

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend