Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa DSS Bojková

Publikované: 08.08.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

TRNAVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle  § 5 ods.1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                 
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE 
na obsadenie miesta riaditeľa zariadenia sociálnych služieb:
Domova sociálnych služieb pre dospelých Bojková,
Rozbehy 74, 906 33 Cerová 
VK-2018/00/20
 
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II . stupňa
- prax v riadiacej funkcii minimálne 5 rokov
 
Ostatné predpoklady:
- občianska bezúhonnosť
- aktívne ovládanie štátneho jazyka (slovom a písmom)
- práca s PC (Word, Excel, Internet)
- riadiace a organizačné schopnosti, flexibilita
- znalosť všeobecnej grantovej problematiky
 
Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou riaditeľa (hodnotiteľná časť):
Písomná časť:
- znalosť príslušnej  legislatívy a znalosť legislatívy samosprávnych krajov (40 bodov)
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom a bežnom styku (10 bodov)
Ústna časť:
- prezentácia koncepcie rozvoja zariadenia sociálnych služieb (50 bodov)
 
Požadované doklady a písomnosti*:
- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
- štruktúrovaný profesijný životopis
- motivačný list
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní (diplom) 
- doklad o praxi v riadiacej funkcii  (min. 5 rokov)
- výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
- predloženie písomného materiálu - Koncepcia rozvoja zariadenia sociálnych služieb
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania
 
Platové podmienky:
Tarifný plat od 803,00 € do 1 067,50 € (v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní ...)
 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Termín podania: do 30.08.2018
(rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja)
 
Adresa podania: Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10
917 01 Trnava
 
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu, alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením  „Výberové konanie –   na obsadenie miesta riaditeľa Domova sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, Cerová – VK-2018/00/20".
 
Ďalšie informácie na tel.č.: 033/5559350
 
* Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW