Základné informácie o projekte MOSQUITO BIOREGULATION

Publikované: 18.01.2022/ Aktualizované: 18.02.2022


Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území

Akronym: MOSQUITO BIOREGULATION
Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
Prioritná os: 2 Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
Špecifický cieľ: 2.2: Posilnenie cezhraničnej integrácie funkčných ekologických sietí
a zelených infraštruktúr s cieľom ochrany biodiverzity a prispievanie k stabilite ekosystémov

Vedúci partner projektu: Hl. mesto SR Bratislava

Partneri projektu:
PP 1/Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March

PP 2/Bratislavský samosprávny kraj

PP 3/Trnavský samosprávny kraj

PP 4/Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave


Strartegickí partneri projektu:

Marktgemeinde Petronell-Carnuntum

Trvanie projektu: 01.03.2021 – 31.12.2022

Rozpočet projektu: celkový: 1 287 511,24,- €
celkový za TTSK: 92 458,00,- €
príspevok z ERDF (85 %): 78 589,30,- €
národné zdroje (10 %): 9 245,80,- €
vlastné zdroje TTSK (5 %): 4 622,90,- €

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:

Téma biologickej regulácie ako prevencie premnoženia a kalamitného výskytu komárov je pre TTSK dôležitá vzhľadom na geografické a prírodné podmienky v slovensko – rakúskom pohraničnom území. Návrh projektu reaguje na opakujúce sa kalamitné premnoženia komárov v zaplavovaných oblastiach v povodí rieky Morava a snahu eliminovať chemické postreky, ktoré predstavujú významné zdravotné a environmentálne riziká. Prínosom pre TTSK je možnosť získať a aplikovať skúsenosti rakúskych partnerov s realizáciou inovatívnych opatrení v praxi, ako aj iniciovať spoluprácu s komunálnou sférou pre dosiahnutie akceptácie a podpory u obyvateľstva kraja v dotknutých obciach.

Hlavné ciele projektu:

Celkovým cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej a regionálnej koordinácie biologickej regulácie komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území a vzájomnej spolupráce pri jej vykonávaní, tzn. pilotné otestovanie udržateľných foriem eliminácie komárov a prevencie pred kalamitným výskytom dospelých komárov prostredníctvom cielenej aplikácie biologických larvicídov na detekované liahniska s potenciálom využitia získaných poznatkov a skúseností v širšom meradle v rámci kraja.

Cieľom je takisto predchádzať narušeniam stability ekosystémov a posilniť ochranu biodiverzity v alúviách rieky Morava zohľadnením ekologických foriem regulačných opatrení. Individuálnym cieľom je zvýšiť povedomie a akceptáciu ekologických foriem regulačných opatrení u obyvateľstva v prihraničných územiach, ako aj posilniť spoluprácu medzi relevantnými kľúčovými aktérmi v danej oblasti.

Cieľové skupiny:

- Organizácie zodpovedné za správu chránených oblastí

- Miestne a regionálne orgány

- Široká verejnosť a obyvatelia prihraničných obcí

Nosné aktivity projektu za TTSK:

- Pilotné testovanie likvidácie lariev selektívnymi biologickými prostriedkami Bti

- Participácia na terénnom monitoringu liahnísk a výskytu záplavových a inváznych druhov komárov

- Iniciovanie spolupráce a angažovanie dobrovoľníkov a technického personálu na komunálnej úrovni v projektovom cezhraničnom slovensko – rakúskom území (k.ú. Moravský Sv. Ján, Sekule)

Hlavné výstupy:

- Regionálne a cezhranične koordinovaná a otestovaná spoločná metodika na realizáciu biologickej regulácie komárov, technické vybavenie a koordinačná platforma

- Výstupy spoločného vedeckého monitorovania komárov ako podklad na overenie efektivity aplikácie biologickej regulácie;

- výstupy detekcie patogénov prenášaných komármi a monitorovania inváznych druhov komárov ako podklad na prípravu stratégií v tejto oblasti

Personálne obsadenie projektu:
Manažér projektu: Mgr. Andrea Koláriková
e-mail: andrea.kolarikova@trnava-vuc.sk

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW