Informácia o príprave rekonštrukcie Krajinského mosta v Piešťanoch

Publikované: 14.02.2014/ Aktualizované: 21.02.2022

1.     Postup prípravy rekonštrukcie v súčinnosti s dotknutými subjektmi

V súlade so schváleným rozpočtom TTSK na roky 2013 a 2014 zabezpečuje Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) stavebnú akciu Rekonštrukcia Krajinského mosta v Piešťanoch.

Na základe spracovanej projektovej dokumentácie je v súčasnosti vypísané verejné obstarávanie zhotoviteľa rekonštrukcie časti mosta, pričom prípadný zhotoviteľ bude zmluvne zaviazaný vykonávať práce 24 hodín denne vzhľadom k tomu, že ide o práce, ktoré sa môžu vykonávať aj nezávisle od ich charakteru. Účelom tohto záväzku je skrátiť predpokladanú dobu prác (2 mesiace) na čo najkratší čas. Pri žiadnych prekážkach, či už poveternostných prekážkach príp. technologických zmenách, bude možné podľa nášho názoru túto lehotu skrátiť až na 5 týždňov.

Pred a počas spracovania projektovej dokumentácie bola s dotknutými orgánmi štátnej správy prerokovaná a aj odsúhlasená ako jediná možnosť vykonania rekonštrukcie za úplnej uzávierky mosta. V uplynulom období sa k príprave tejto rekonštrukcie uskutočnili nasledovné rokovania:

·         11.09.2013 ZSE Piešťany - prekládka VN

·         19.09.2013 TAVOS Piešťany - vodovodné potrubie

·         10.10.2013 VUIS Bratislava - projektant - konzultácie ohľadom rozšírenia

·         24.10.2013 OR PZ - ODI Trnava - obchádzkové trasy pri úplnej uzávierke

·         13.11.2013 Okresný úrad CD a PK Trnava - úplná uzávierka

·         22.11.2013 MsÚ Piešťany - koordinačné stretnutie

·         23.11.2013 Sates - projekt prenosného DZ - obchádzkové trasy

·         10.12.2013 Okresný úrad CD a PK Piešťany - prerokovanie obchádzok, autobusová doprava

·         16.12.2013 MsÚ Piešťany - kanoistická trať Sĺňava

·         19.12.2013 Sates - rozsah prenosného dopravného značenia

·         03.01.2014 Štátna plavebná správa - stanovisko k navrhovanej oprave

·         14.01.2014 Obchádzkové trasy konzultácie s políciou (Diaľničná polícia Trnava, Trenčín, KDI TN, HDI TT

·         17.01.2014 - konzultácie účastníkov rokovania na Okresnom úrade CD a PK Piešťany

·         20.01.2014 - Okresný úrad CD a PK TT a PN - odsúhlasená forma povolenia

·         23.01.2014 - rozposlané pozvánky na 30.01.2014 - záverečné rokovanie o projektovej dokumentácii na MsÚ Piešťany - pozvané boli všetky dotknuté subjekty vr. starostov a primátorov dotknutých obcí a miest.

 

2.        Posúdenie možnosti dočasného premostenia

V rámci prípravy rekonštrukcie bolo analyzované aj provizórne pontónové premostenie Váhu ako nerealizovateľný variant z technických, legislatívnych a ekonomických dôvodov.

 

2.a.  Stavebné a legislatívne dôvody

Pri poslednej rekonštrukcii tohto mosta v roku  1991  bolo postavené na jedinom možnom mieste provizórne pontónové premostenie dĺžky cca 300 metrov armádou ako súčasť vojenského cvičenia. Pre toto premostenie bolo potrebné vybudovať nájazdové rampy k premosteniu, čo v súčasnosti na základe celkových zmien v legislatíve a zmien majetkových pomerov vlastníkov dotknutých pozemkov nie je možné. Iné umiestnenie premostenia na rieke neprichádza do úvahy.

 

2.b.  Ekonomické dôvody

SÚC TTSK prevádzkovala v minulosti pontónový most v Moravskom Sv. Jáne na rieke Morava, takže má skúsenosti s prevádzkou tohto druhu zariadenia. Len samotné vybudovanie a prevádzka tohto mosta počas rekonštrukcie by stála cca 100 tis. € a ďalších 200 tis. € sú predpokladané náklady na vybudovanie príjazdových ciest a nájazdov a ich následné zrušenie, čo je viac ako predstavujú náklady určené na túto časť rekonštrukcie (tie sú 215 tis. €).

Na základe tohto posúdenia Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) ako investor stavby vylúčila možnosť dočasného premostenia počas rekonštrukcie Krajinského mosta v Piešťanoch

 

3.     Režimové opatrenia

Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti boli prijaté nasledovné režimové opatrenia:

a.     Prejazd vozidiel zdravotnej starostlivosti, policajných vozidiel a vozidiel hasičského a záchranného zboru bude počas rekonštrukcie Krajinského mosta realizovaný cez kolonádový most.

b.     Autobusová doprava bude riešená zastávkami na oboch stranách mostu s tým, že cestujúci budú nútení využiť na prechod cez Váh funkčnú lávku pre peších.

Predmetom analýzy bol aj návrh na vykonanie rekonštrukcie pri čiastočnom otvorení prejazdu cez most (2 hod. ráno, 2 hod. odpoludnia). Návrh bol zamietnutý.

Starostovia dotknutých obcí boli informovaní o úplnej uzávierke mosta bez náhradného premostenia už začiatkom júna 2013 po osadení zvislých dopravných značiek zakazujúcich prejazd vozidiel s hmotnosťou nad 12 ton cez Krajinský most.

Celá príprava rekonštrukcie je organizovaná v záujme zabezpečenia bezpečnosti a zdravia občanov.

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW