Gymnázium Jána Hollého

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022

Lokalita:
Na hlinách 7279/30

Emailová adresa:
gyjhtt@zupa-tt.sk

Webová stránka: http://www.gymholl.edupage.org

Telefón:
+421 (0)33 557 14 11

Korene vzniku tejto školy siahajú hlboko do dávnej minulosti. Prvé písomné pamiatky pochádzajú zo 16. storočia. Podľa nich arcibiskup Mikuláš Oláh v roku 1554 zriadil zo starej farskej a mestskej humanistickej školy spoločne s mestom kapitulskú školu. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že škola v rokoch 1554 - 1558 mala vysokú pedagogickú úroveň a vyžiadala si od panovníka právo udeľovať bakalareát a titul magistra. V roku 1561 prebrali vyučovanie na gymnáziu jezuiti. V období existencie Trnavskej univerzity pričlenili gymnázium k tejto inštitúcii, ktorá mala pripravovať študentov na filozofickú fakultu. V roku 1615 arcibiskup Szelepcsényi i cisárovná Mária Terézia vybudovali pre ústav konvikt.

 

V roku 1784 bola škola presťahovaná z budovy bývalej lekárskej fakulty do kláštora zrušených trinitárov. Roku 1807 spravovali gymnázium benediktíni. Škola mala 6 tried a vyučovalo sa po latinsky.

 

Po revolúcii v roku 1848 podľa vtedajšieho rakúskeho školského systému došlo k zmene, na základe ktorej vzniklo nižšie štvortriedne gymnázium, ktoré zostalo benediktínom a štyri vyššie triedy gymnázia spravoval ostrihomský arcibiskup. Keď v roku 1852 benediktíni odišli do Ostrihomu, prevzal arcibiskup aj štyri nižšie triedy. Existencia arcibiskupského gymnázia trvala až do roku 1919.

 

Z historických dokumentov sa dozvedáme, že 15. marca 1919 prevzal klasické maďarské gymnázium profesor nitrianskeho gymnázia Dr. Štefan Hatala a výnosom Ministerstva školstva a národnej osvety sa dňa 5. mája 1919 vytvorilo v Trnave Československé reálne štátne gymnázium Jána Hollého, ktoré dostalo budovu s inventárom na 20 rokov.

 

Miľníky v histórii školy

 

1554 - Arcibiskup Mikuláš Oláh v roku 1554 zriadil zo starej farskej a mestskej humanistickej školy spoločne s mestom kapitulskú školu.

1848 - Po revolúcií v roku 1848 podľa vtedajšieho rakúskeho školského systému došlo k zmene - gymnázium sa dostalo pod správu ostrihomského arcibiskupa. Po revolúcií v roku 1848 podľa vtedajšieho rakúskeho školského systému došlo k zmene - gymnázium sa dostalo pod správu ostrihomského arcibiskupa. 

15. máj 1919 - Klasické maďarské gymnázium prevzal profesor nitrianskeho gymnázia Dr. Štefan Hatala a počnúc 5. májom 1919 sa vytvorilo v Trnave     Československé reálne štátne gymnázium Jána Hollého.

1938 - Trnavský biskup Dr. Pavol Jantausch otvoril Rímsko-katolícke-biskupské reálne československé gymnázium. 

1945-1973 - V roku 1945 prešlo gymnázium pod štátnu správu a premenovalo sa na Štátne gymnázium v Trnave. Od vtedy sa často menilo: Jedenásťročná stredná škola, Dvanásťročná škola v Trnave, Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Trnave 

1974 - Škola bola prebudovaná na štvorročné gymnázium.

1989 - Škole bol znovu udelený názov Gymnázium Jána Hollého.

1994 - Gymnázium získalo súhlas Ministerstva školstva Slovenskej republiky zriadiť osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky. V     nasledujúcom roku boli otvorené dve triedy pre prímanov.

2005 - Časť gymnázia (kvinta - oktáva, 2.-4. ročník) sa presťahovala do novej budovy Na hlinách 30.

2009 - 90. výročie založenia školy

         - Euroweek 2009

         - 40. výročie vzniku speváckeho zboru Cantica Nova

2010- Od 1.9.2010 sa vyučuje už iba v budove Na hlinách 30.

Výročné správy

Aktivity inštitúcie

Ďalšie inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram