Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 17.06.2022
Telefón
031/7893752
E-mail
gymsered@zupa-tt.sk
Lokalita
Kostolná 119/8,
Sereď

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď je všeobecnovzdelávacia stredná škola, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe, študijný odbor gymnázium 7902 J a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie ukončené maturitou.

V školskom roku 2008/2009 sme v rámci reformy školstva začali plniť školský vzdelávací program, v ktorom sme podporili vyšším počtom vyučovacích hodín najmä cudzie jazyky. Študentom, ktorí začali študovať na našej škole po uvedenom školskom roku, umožní rozširovanie a prehlbovanie učiva výber zo 4 modulov:

  • modul so spoločenskovedným zameraním
  • modul s ekonomickým zameraním
  • modul s technickým zameraním
  • modul s prírodovedným zameraním

Obsahová náplň jednotlivých predmetov v moduloch bude zameraná na prípravu na vysokoškolské štúdium. Pri profesionálnej orientácii, prípadne pri výbere modulu, má každý žiak 2. ročníka možnosť využiť poradenské služby a pomoc psychologičky. V záujme dosahovania vyváženého rozvoja osobnosti žiakov sa zapájame do viacerých projektov (napr. Comenius, Infovek, Otvorená škola) a pravidelne organizujeme napr. školský program Vianočné zvonenie, Deň otvorených dverí, Gymnaziálny ples, lyžiarske kurzy, venčekové slávnosti, imatrikulácie nových študentov, výlety, exkurzie, návštevy divadelných predstavení.

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW