Poslanci schválili župný rozpočet. Kraj bude napriek ťažkej situácii pokračovať v rozvoji, prioritou je zdravotníctvo a sociálne služby.

Publikované: 13.12.2023/ Aktualizované: 18.12.2023

Szöveg megjelenítése magyar nyelven

Krajskí poslanci v rámci 9. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja schválili návrh rozpočtu na obdobie rokov 2024 až 2026. V príjmovej časti rozpočet vychádza z prognóz Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR. Župa i napriek nepriaznivej makroekonomickej situácii plánuje zabezpečiť požadovaný rozsah verejných služieb v regióne a pokračovať v investíciách.

„Našou ambíciou je hospodáriť rozumne ako doteraz, a zachovať rozsah a kvalitu poskytovaných služieb obyvateľom. V modernizácii Trnavského kraja teda budeme pokračovať. Aj vďaka dobrej finančnej kondícii máme priestor na realizáciu rozvojových aktivít, a to aj napriek nepriaznivej celospoločenskej makroekonomickej situácii,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že parametrami, ktoré najviac limitujú celkové zostavenie rozpočtu, sú najmä devastačná legislatívna úprava daňového bonusu, čo sa prejavuje v znížení daňových príjmov na príjmovej strane, a zároveň rastúca inflácia, rastúce úrokové sadzby, ako aj valorizácia miezd na výdavkovej strane.

K návrhu rozpočtu zaujala stanovisko hlavná kontrolórka, nezávislá Rada pre rozpočet TTSK, ako aj jednotlivé komisie Zastupiteľstva TTSK. Ocenili vysoký štandard dokumentu, a tiež fakt, že župa pri tvorbe rozpočtu jasne menuje predpoklady, resp. riziká súvisiace s očakávanou ekonomickou situáciou v roku 2024 na národnej úrovni.

Hlavná kontrolórka Beáta Farkašová povedala, že „tvorcovia dokumentu na rozpočte pracovali v náročných podmienkach, najmä vzhľadom na zložitú ekonomickú, ale i neistú celospoločenskú situáciu. Oceňujem, že rozpočet bol zostavený realisticky a so zreteľom na všetky faktory, ktoré v ňom boli pomenované. Kvalita rozpočtu sa zvyšuje z roka na rok. Do budúcna odporúčam , aby sa darilo pružne reagovať na akékoľvek zmeny v rozpočte. Konštatujem, že predkladaný dokument je spracovaný v súlade s právnymi predpismi.“

Župa aj v roku 2024 plánuje pokračovať v podpore rozširovania poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj motivácii lekárov pracovať na jej území. Novinkou je motivačný program pre nových aj existujúcich lekárov – špecialistov v nedostatkových odboroch, na ktorý župa vyčlenila v rozpočte 200-tisíc eur, čo župní poslanci jednohlasne schválili.

V oblasti sociálnej starostlivosti patrí medzi významné investície kraja výstavba špičkového špecializovaného zariadenia pre klientov s rôznymi diagnózami s celoročnou pobytovou formou poskytovania sociálnej služby a s kapacitou cca 40 miest pri obci Moravský Svätý Ján. Celková hodnota investície je vyčíslená na 5,9 milióna eur, pričom kraj na financovanie tejto investície využije aj úverové prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

V oblasti vzdelávania je v roku 2024 plánovaných viacero investičných akcií, ako napríklad debarierizácia dvadsiatky stredných škôl, investície do odborných učební či športovísk. Za účelom rozvoja systému duálneho vzdelávania a podpory študentov v nedostatočne obsadených a perspektívnych odboroch sú v rozpočte vyčlenené prostriedky na pokračovanie podpory župného balíka výhod pre študentov. Rovnako kraj pokračuje v motivačnom príspevku pre začínajúcich pedagogických pracovníkov.

Župa bude pokračovať v systematickom rozvoji cestovného ruchu, s čím súvisí aj rozvoj Letiska Piešťany. V roku 2023 sa podarilo zrealizovať pravidelné letecké spojenie Piešťan a izraelského Tel Avivu na podporu incomingového turizmu, pričom v závislosti od bezpečnostnej situácie na Blízkom východe plánuje Krajská organizácia cestovného ruchu pokračovať v tejto spolupráci s izraelským partnerom aj budúci rok.

Jednou z priorít aj v ďalšom období zostávajú investície do krajskej cestnej infraštruktúry a cyklodopravy, a to v sume takmer 32 miliónov eur. Ako ďalej hovorí župan Viskupič, „tak, ako sme deklarovali, po úspešnej rekonštrukcii najdlhšieho mosta v kraji v Hlohovci sa pustíme aj do opravy cesty medzi Hlohovcom a Bojničkami, ktorá počas modernizácie hlohoveckého mosta slúžila ako obchádzková trasa. V pláne je aj modernizácia prieťahu Horných Orešian až po Smolenice, na ktorú žiadame nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Aj naďalej rátame s odstraňovaním havarijného stavu mostov“.

Výdavky na zabezpečenie služieb v prímestskej autobusovej doprave sú významnou položkou rozpočtu Trnavskej župy, pre rok 2024 sú rozpočtované až vo výške takmer 27,4 miliónov eur. Navyše sa kraj snaží prilákať k využívaniu tohto typu dopravy čo najviac obyvateľov napríklad formou predplatných cestovných lístkov, ktoré boli zavedené od 1. 1.  2023.

Trnavská župa bude aj napriek zložitej finančnej situácií v roku 2024 poskytovať dotácie určené na rozvoj Trnavského kraja, na podporu všeobecne prospešných služieb, verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti. Ich objem je však v porovnaní s predošlými rokmi nižší.

Župný dlh sa v porovnaní s rokom 2022 znížil na úroveň 27,15% (k 31. 10. 2023). V marci 2023 splatila župa poslednú splátku dlhov súvisiacich s reštrukturalizáciou Nemocnice s poliklinikou Skalica a Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda, ktoré na župu prešli v rokoch 2012 a 2013. Aj vďaka dobrej finančnej kondícii, tak máme priestor na realizáciu rozvojových aktivít aj napriek nepriaznivej celospoločenskej makroekonomickej situácii.

Okrem toho krajskí poslanci schválili predloženie žiadosti o prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR na projekt deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb Medveďov.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW