Základné informácie k projektu "Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne"

Publikované: 28.01.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
Názov projektu:   Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne Discover the Small & Moson Danube by bike and boat
Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko Akronym projektu: DANUBE BIKE&BOAT
Prioritná os: 1. Príroda a kultúra
Investičná priorita: 6c - Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
Vedúci partner projektu: Bratislavský samosprávny kraj (SK)
Hlavný cezhraničný partnerMesto Mošonmagyaróvár (HU)
Partneri projektu: Trnavský samosprávny kraj (SK),   MČ Bratislava – Vrakuňa (SK),   Obec Zálesie (SK),   Kajak canoe klub Šamorín (SK),   Obec Jelka (SK),    Nitriansky samosprávny kraj (SK),   Obec Kolárovo (SK).
Trvanie projektu: 01. 11. 2017 – 31. 05. 2020 – 31 mesiacov
Rozpočet projektu:  
celkový rozpočet projektu:            2 863 279,37 Eur
rozpočet TTSK:               182 109,75 Eur
príspevok z ERDF (85 %):               154 793,28 Eur
národné zdroje (10%):                 18 210,97 Eur
vlastné zdroje TTSK (5%):                   9 105,50 Eur  
 

Krátke zhrnutie projektu:

Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne", realizovaný v rámci Programu INTERREG V-A SK HU, prioritná os 1 „Príroda a kultúra", špecifický cieľ 1.1 "Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti", sa zameria na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorením  unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Vnútrozemská delta Dunaja" prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. Aktivity 9-tich partnerov v projekte, pokrývajúce potreby 30 obcí na území 5 krajov, sú zamerané na dosiahnutie ucelenej cezhraničnej destinácie poskytujúcej služby v oblasti turizmu, kultúry, relaxu a športu na území medzi a pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj vrátane hlavného toku Dunaja. Územie je špecifické fenoménom vody, kde všetky tri rieky vytvárajú najrozsiahlejšiu vnútrozemskú deltu v Európe. Splavy a cykloturistika v spojení s kultúrou a gastronómiou Veľkého a Malého Žitného ostrova sú základom pre rozvoj spoločnej turistickej destinácie, ktorá spojí doteraz len lokálne pôsobiace subjekty cestovného ruchu a tak dokáže konkurovať aj iným európskym destináciám. V rámci projektu bude dobudovaná rekreačná, vodácka a cykloturistická infraštruktúra na viac ako 36 miestach na Slovensku a v Maďarsku, bude zrekonštruovaný skanzen s vodným mlynom v Jelke, postavené Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne, založené Korzo v Zálesí a vytvorí sa rozvojová stratégia cezhraničnej destinácie vrátane zavedenia samostatnej marketingovej značky. Vytvorenie, dlhodobé rozvíjanie a propagácia spoločnej cezhraničnej destinácie bude dosiahnuté vďaka spolupráci viacerých aktérov destinačného manažmentu na obidvoch stranách hranice ako aj vďaka priamo alebo nepriamo finančne podporovaným aktivitám zo strany slovenských a maďarských samospráv. Dĺžka projektu je 24 mesiacov pri celkovom rozpočte 2 986 181,62 EUR.

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie v rámci územia TTSK:

Vodný mlyn v Jelke je majetkom Trnavského samosprávneho kraja. Je sprístupnený verejnosti od augusta 1994 ako expozícia Vlastivedného múzea v Galante in situ pri brehu Malého Dunaja. Jeho prevádzku realizuje Obecný úrad v Jelke.
Vodný mlyn prešiel niektorými úpravami, ktoré riešili vzniknuté havarijné stavy spôsobené opotrebovaním alebo poveternostnými vplyvmi. Uskutočnila sa výmena hriadeľa veľkého vodného kolesa, výmena strešnej krytiny, obnova expozície mlynárstva v priestoroch mlyna, oprava terasy.  
Vodný mlyn v Jelke je vyhľadávaným miestom nielen kvôli pôvodnému zachovalému technickému zariadeniu, ale aj kvôli malebnému prírodnému prostrediu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o drevený objekt, v súčasnosti nespĺňa požiadavky z hľadiska požiarnej ochrany, bezpečnostného systému,  a nie je sprístupnený pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu.

Hlavné ciele projektu:
Zvýšenie atraktivity a návštevnosti prihraničnej oblasti. Aktivity v projekte sú zamerané na dosiahnutie ucelenej cezhraničnej destinácie, ktorá bude spoločne propagovaná a bude poskytovať služby v oblasti rekreácie, relaxu, kultúry, športu a turizmu na území medzi a pozdĺž úsekov riek Malý a Mošonský Dunaj.

Cieľové skupiny:

  • turisti, cyklisti, vodáci, školy,
  • organizácie cestovného ruchu a destinačného manažmentu, záujmové združenia, neziskové organizácie, malý a stredný podnikatelia,
  • obyvatelia dotknutých území, domáci a zahraniční návštevníci.

Nosné aktivity projektu za TTSK:

  • statické zabezpečenie Vodného mlyna v Jelke podľa statického posudku stavby,
  • očistenie, oprava, doplnenie, zakonzervovanie a ošetrenie drevených častí budovy, rekonštrukcia pôvodného tvaru strechy objektu podľa architektonickej dokumentácie a vybudovanie bezbariérového vstupu do mlyna pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva,
  • očistenie, oprava, doplnenie, ošetrenie a zakonzervovanie celého vnútorného a strojového zariadenia objektu, výmena hriadeľa, drevených súčastí vodného kolesa a ošetrenie jeho kovových súčastí, výmena remeňov v prevodovej sústavy mechanizmu mlyna,
  • realizácia novej elektroinštalácie (vnútorné a vonkajšie osvetlenie, WIFI, bleskozvod),
  • realizácia kamerového systému, elektronického zabezpečovacieho systému (EZS), elektrickej požiarnej signalizácie (EPS),
  • realizácia expozície o histórii mlynárstva na Malom Dunaji v interiéri mlyna.

Hlavný výstup projektu za TTSK:

  • Rekonštruovaný Vodný mlyn v Jelke.

Personálne obsadenie projektu:

Manažér projektu János Varga (janos.varga@trnava-vuc.sk)
  
  
  
  
  


www.skhu.eu

"Obsah webstránky nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskej únie."

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW